“பிர பல கா மெடி நடி கர் க ருணாக ரனின்”..தி ருமண பு கை ப்பட த்தை பார் த்துள் ளீர்க ளா?..அட இப் படித் தான் இவ ர்கள து திரு மணம் நட ந்ததா?..இ ணைய த்தில் வை ரலாகு ம் பு கைப் படங்கள் இ தோ..!!

இயக்குனர் சுந்தர் சி இயக்கத்தில் வெளியான கலகலப்பு திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமா உலகிற்கு  காமெடி நடிகராக அறிமுகமானவர் நடிகர் கருணாகரன். இவர் இப்படத்திற்கு முன்னதாகவே பல திரைப்படங்களில் சிறுசிறு வேடங்களில் நடித்துள்ளார். அதன் பிறகு விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் வெளியான …

Read More

என் னடா இது?..இ தெல் லாம் ஒரு ரெ க்கா ர்டா..!! வி ஜயின் பட த்தை முந் தி தொ ம்சம் செய் த நடி கை ஜோ திகா..!! வெ ளியான த கவ லால் அதி ர்ந் துபோ ன ரசி கர்க ள்..!!

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகராக இருப்பவர் விஜய். சமீபத்தில் தெலுங்கு இயக்குனர் வம்சி இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் நடிப்பில் வெளியான வாரிசு திரைப்படம் ஆனது வசூல் ரீதியாக மிகப்பெரிய வெற்ற அணிந்திருந்தாலும். விமர்சன ரீதியாக இப்படம் ரசிகர்களிடையே க சப் பான …

Read More

“பல ம ணி நே ரமாக”..த யாரி ப்பாள ர் வீட் டு வாச லில்..!! ம னைவி யுடன் கா த்திரு ந்த நடி கர் அஜித்..!! அ தைப் பா ர்த்த தயா ரிப் பாளர் என் ன செ ய்தார் தெ ரி யுமா?..கா ரணம் இ தோ..!!

தமிழ் சினிமாவின் நடிகர் என்பதை தாண்டி இந்திய அளவில் மிகவும் பிரபலம் பெற்ற நடிகர் தான் அஜித் குமார். சமீபத்தில் இயக்குனர் ஹச் வினோத் இயக்கத்தில் நடிகர் அஜித் நடிப்பில் வெளியான துணிவு திரைப்படமானது வசூல் ரீதியாக மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்துள்ளது …

Read More

“பொ து இட த்தில் வைத் து”..சொ ந்த க ணவ ரையே சை ட் அடி த்த பி ரபல நடிகை..!! என் னதான் கண வன் மனை வியா க இரு ந்தாலும் இப் படியா?..பை ரலா கும் வீடி யோ இ தோ..!!

தமிழ் சினிமாவின் பிரபல நடிகராக வலம் வருபவர் சூர்யா தற்போது இயக்குனர் சிறுத்தை சிவா இயற்கை வரும் புதிய படத்தில் நடிகர் சூர்யா நடித்து வருகிறார். இதனை அடுத்து வெற்றிமாறன் இயக்கம் உள்ள வா டிவாசல் திரைப்படத்திலும் நடிகர் சூர்யா நடிக்க …

Read More

ஆண் டி யை நம்பி வா ழ்க் கையை தொ லைத்த ந டிகர் க ரண்..!! பிர பல நடிகர் கூ றிய த கவ லால் அ திர் ந்துபோ ன ர சிக ர்கள்..!! இ தோ நீங் களே என் னவெ ன்று பா ருங் கள்..!!

தமிழ் சினி மாவின் 90 காலகட் டத்தில்  ரஜினி கமல் வி ஜயகாந்த் விஜய் அஜித் உள் ளிட்ட பல மு ன்னணி நடிகர் களின் திரை ப்பட ங்களில் முக் கிய க தாபாத்தி ரங்களில் நடித்த மிக ப்பெரிய …

Read More

சம ந் தாவை நான் டை வர் ஸ் பண் ணிட் டேன்..!! பொ து நி கழ் ச் சியில் வாய் நி க்கா மல் உள றிய பிர பல இbயக்bகுனர்..!! இது எbன்ன புது பு ரளி யா இ ருக்கு?..

தமிழ் சினிமாவின் பிரபல இயக்குனராக வலம் வருபவர் ஏஆர் முருகதாஸ். நடிகர் அஜித் நடிப்பி ல் வெளியான  தீனா திரைப்படத் தின் மூலம் சி னிமா உலகி ற்கு இவர் இயக் குனராக அறி முகம் ஆனார். அதன் பிறகு ரமணா …

Read More

“மு தல் இ ரவு புகை ப்ப டத் தை”..வெ ளி யிட்ட தனு ஷ் பட ந டிகை..!! உச்ச க்க ட்ட அ திர் ச்சி யில் ரசி கர் கள்..!! வை ரலா கும் த கவல் இ தோ..!!

தமிழ் சி னிமாவின் முன்ன ணி நடிகர்களில் மு க்கிய இடத்தில் இரு ப்பவர் நடிகர் தனுஷ். சமீபத்தி ல் இவரது நடிப் பில் வெ ளியான வா த்தி திரை ப்படம் ஆன து வசூல் ரீதியாக மிக ப்பெரிய …

Read More

பா ன் இ ந் தியா இய க்கு ன ருடன் இ ணைந்த ந டிகர் சூர்யா..!! இ தனால் எகி றும் எதி ர் ப்பு கள்..!! அப் படி என் னதா ன் பட த்தில் இ ருக் கிறது?..

தமிழ் சி னிமாவின் முன்னணி நடிகர்களின் ஒருவராக இருந்து வருபவர் சூர்யா. சமீபத்தில் நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் வெளியாக கூடிய திரைப்ப டங் கள் ஆனது ரசிகர்களுடைய நல்ல வரவேற்பு பெற்று வருவதால். இவர் ந டிப்பின் அடுத்த வெ ளிவரக் …

Read More

“பா குபலி பட நடி கை யை”..கா ட்டு க்குள் வை த்து அத் துமீ றி நடந்து கொ ண்ட ந டிகர்..!! உண் மை யை சொ ல்லி பர பர ப்பு ஏற் படு த் திய ந டிகை..!! வெ ளியா ன த கவ லால் ஷா க் ஆனா ர சி கர்கள்..!!

பாலிவுட் சினிமாவின் பிரபல நடிகையாக வலம் வரு பவர் நோரா ஃப தேஹி   .2014 ஆம் ஆண்டு வெ ளியான நோ ர்  என்ற திரை ப்ப டத்தின் மூலம் இவர் சினி மா உல கிற்கு அறி முகமானார். இதைத் …

Read More

ஷங்கர் இ யக் கத்தில் வெ ளியான மு தல் வன் பட த்தின்..!! மொ த்த வசூ ல் எவ்வ ளவு தெரி யு மா?..இத் தனை கோ டியா என் று அ திர்ந் துபோ ன ரசி கர் கள்..!!

தமிழ் சினிமாவில் பிரம் மாண்ட இயக்குனர் என்று கூறி னாலே  நம் ஞாபகத்திற்கு முதலில் வரக்கூடியவர் இயக்குனர் சங்கர் தான் .முதலில் இயக்குனர் எஸ் வி சந்திரசேகரிடம் உ தவி இயக்கு னராக பணி யாற்றி வந்த இ வர் நடிகர் …

Read More