பி ரபல ந டிகரு க்கு வ ந்தா கொ லை மி ர ட்டல்..!! அ தி லிரு ந்து கா ப் பாற்றிய ந டிகர் வி ஜய காந்த்..!! என் ன நட ந்தது தெ ரி யுமா?..வெ ளியா ன தக வல் இ தோ..!!

ஒரு கால கட்டத்தில் சினிமா உலகில் பிரபல நடி கராக வலம் வந்து கொ ண்டி ருந்தவர் நடிகர் ஷாம். தற்போது இவர் கி டைக்கும் கு ணச்சி த்திர க தாபா த்திரங்களில் மட்டு மே நடித்து வரு கிறார் …

Read More

வி ட்டதை பி டிக்க கவர்ச் சி யில் இ றங் கிய பிரப ல ந டிகை..!! அட இவ ரா இந்த மா திரி எல் லாம் செ ய்வது?..பு கை ப்படத் தை கண் டு அதி ர்ந் துபோ ன ர சிகர் கள்..!!

2009 ஆம் ஆ ண்டு வெளியான குங்குமப்பூவும் கொஞ்சு புறாவும் தி ரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமா உலகிற்கு அறிமு கமானவர் நடிகை தனன்யா.இப்படமானது ரசிகர்களுடைய நல்ல விமர் சனங்களை பெற்ற து. ஆனால் இப்ப டத்திற்கு பின் னர் நடிகை …

Read More

பி ரபல ந டிகையின் மீது உ யிரா க இரு ந்த ர குவரன்..!! காத ல் தோ ல்வி யால் மன உ ளைச் சலு க்கு ஆ ளான சோ கம்..!! இந் த நடி கைக் காக இப் படியெ ல்லாம் செ ய்து ள்ளா ரா?..

தமிழ் சினிமாவின் வில்ல ன் நடிகர்  என்றாலே நம் நினை விற்கு முத லில் ஞாபகம் வரக் கூ டியவர் பிரபல நடிகரான ரகுவரன். பல திரைப்படங்களில் வில் லன் கதாபாத் திரங்க ளில் தனது அச த்தலான நடிப் பை …

Read More

“அமீ ர் இயக் கத்தி ல் பி ளாக்ப ஸ்டர் ஹி ட் டான”..பரு த் திவீரன் படத் தில் கார் த்திக் முன் ந டிக்க இருந் த நடி கர் யார் தெ ரியு மா?..தக வலை க ண்டு இவ ரா என அ திர் ந்து போ ன ரசி க ர்கள்..!!

தமிழ் சினிமாவில்  தவிர்க்க முடியாத இய க்குனர்களில் ஒரு வராக இருப்ப வர் அமீர், நடிகர் சூர் யா நடிப்பில் வெளி யான மௌனம் பேசி யதே தி ரைப்படத் தின் மூலம் சினி மா உல கிற்கு இய க்குனராக …

Read More

சி னிமாவி லும் ஏ மாற்ற ம் திரு மண த்திலும் ஏமாற் ற ம்..!! நொந் து போ ய் தற் கொ லை மு ய ற்சி செ ய்த 38 வ யது ந டிகை..!! இவ ரு க்கு இப் படி ஒரு ப ரிதா பமா?..

பல வரு டங்களாக சினிமா உலகில் மு ன்னணி நட் சத்திரங்களாக இருந்து வருபவர்கள் அவர் களது வாரிசுகளை  சினிமாவில் அறி முகப்படு த்துகி றார்கள். அதில் கு றிப்பிட்ட சி லர் மட்டுமே ரசி கர்கள் மத்தி யில் பிரபலம் …

Read More

“தி ருமணத் திற்கு முன்”..பி ரபல ந டிகரை உயி ரு க்கு உ யிராக கா தலித்த ந டிகை மீனா..!! வே று ஒரு வரை திரு மணம் செய் து கொ ண்ட நடிகர்..!! ஏ மா ற்றத் தால் வி பரீத மு டிவு எடுத் த மீ னா?..

90களில் ரசி கர்களின் கனவு நாயகியாக  சினிமா உலகில் வல ம் வந்த வர் நடிகை மீனா. நடிகர் ரஜினி நடிப்பில் வெ ளியான அன்புள்ள ரஜினிகா ந்த் திரை ப்படத்தின் மூ லம் குழந்தை நட்சத் திரமாக அறிமுகமான இவர். …

Read More

அ ப்பா ஸ் தான த்தில் இ ருக்கும் நடி கரு டன்..!! ரக சிய உற வில் இரு ந்த நடிகை ஆ ண்ட்ரியா..!! இத னால் தான் இ வருக்கு அதிக பட வா ய்ப்பு கி டைத் ததா?..வெ ளியான த கவல் இ தோ..!!

பாடகி நடிகை டப்பிங் ஆ ர்டிஸ்ட் என பன் முகம் கொண்டவர் நடிகை ஆண்ட்ரியா. ஆரம்ப த்தில் பின்ன ணி பாடகியாக சி னிமா உல கில் வலம்வந்த இவர் சரத் குமார் நடிப்பில் வெளி யான பச்சைக்கிளி முத் துச்சரம் …

Read More

எ ன்ன…இ துதான் இய க்குனர் வெற்றி மாற னின் அம் மா மற்று ம் ச கோத ரியா?..இ துவரை யாரு ம் பா ர்த்தி ராத பு கைப் படம்..!! அதை க் கண் டு ஆச் சரிய மான ரசி க ர்கள்..!!

நடி கர் தனுஷ் நடிப்பில் வெளியான பொல் லாதவன் திரைப்பட த்தின் மூலம் சினிமா உலகிற்கு இயக்குனராக அ றிமுகமானவர் வெற்றிமாறன் சினி மாவிற்கு வந் தோம் எதை யாவது ஒரு பட த்தை இயக்குவோம் என இல்லாம ல். பல …

Read More

“ந டிகர் இமான் அண் ணாச்சியி ன்”..குடு ம்பத்தி ற்கு ரா மம் போ ட்ட கொ ள்ளை யர் கள்..!! லட்ச க் கண க்கில் ப றிபோ ன பண ம்..!! புகா ரி தெ ரிய வந் த உண் மை..!! என் ன நட ந்தது  தெ ரி யுமா?..

சின் னத்தி ரையில் பயணித்து வந்து பின் சினிமா உலகிற்கு காமெடி நடிகராக அறிமுகமானவர்தான் நடிகர் இமான் அண்ணாச்சி. இவரது எதார் த்தமான நகைச்சுவை பேசி இருக்கேன் குழந் தைகள் முதல் பெரிய வர்கள் வரை ரசித் து பார்ப் பார்கள் …

Read More

தமி ழ் சினிமா வில் அட்டூ ழிய ம் செ ய்யும் வா ரிசு நடி கை கள்..!! “4 த லைமுறை யை தா ண்டி”..இப் போது ஐ ந்தாவ தாக தயா ராகி வரும் பி ரபல ந டிகை யின் மக ள்..!! வெ ளியா ன த கவல் இ தோ..!!

சினி மாவில் ஒரு கால கட்டங்களில் முன்னணி நடிகையாக இரு ந்து வரு பவர்கள் அவர்களின் தொடர்ந்து அவர் களது வாரிசுகளையும் சினி மாவில் அறிமு கப்படுத்து வார்கள். பெரும்பாலும் சினி மா உலகில் வா ரிசு நடி கர்கள் நடி …

Read More