ஆ ணவ த்தில் ஆ டிய இ ளைய ரா ஜா..!! அ வ ரைப் பி ன்ப ற்றி ரஜி னி தன க்கு தா னே வை த்து க் கொ ண்ட சூ னி யம்..!! இரு வ ரையும் வச் சு செ ய்யும் ர சிக ர்கள்..!! த கவல் இ தோ..!!

த மிழ் சினி மாவில் சூப் பர் ஸ்டார் ஆக  வலம் வருவர் நடிகர் ர ஜினிகாந் த் தற் போது நெல்சன் திலீப் கு மார் இயக் கி வரு ம் ஜெ யிலர் தி ரைப்படத் தில் நடி …

Read More

ந டிகர் விஜ யின் கொ ழுந் தியா வை பார் த்து ள்ளீ ர்களா?..அச்சு அச ல் ச ங்கீதா வை போ லவே இ ருக்கும் அ வரது தங் கை..!! வை ர லாகும் பு கைப் பட த்தை க ண்டு ஷா க்கா ண ர சிக ர்கள்..!!

தமிழ் சி னிமாவின் மு ன்னணி ந டிகராக இரு ப்பவர் விஜய் சமி பத்தில் தெ லுங்கு  இ யக்குன ரான வம்சி இ யக்கத்தில்  இ வரது நடி ப்பில் வெ ளியான வா ரிசு திரை ப்ப …

Read More

கா லில் வி ழா த கு றை தா ன்..!! வா ய்ப் புக் காக கெ ஞ்ச இ யக் குனர் சுந்தர் சி..!! சி பா ரிசு செய் து அ ந்த வா ய்ப் பை கொ டு த்த ந டிகை..!! வை ரலா கும் தக வல் இ தோ..!!

2003 ஆம் ஆ ண்டு உ லகநாய கன் கம லஹா சன் மற்றும் மா தவன் இ ணைந்து ந டித்து வெ ளியான தி ரைப் படம் தான் அன்பே சிவம் .இப்படத்தை பிரபல இய க்கு னரான …

Read More

இ ந்த ர ணக ள த்தி லும் இவரு க்கு ஒரு கு தூக லம்..!! கதை கேட்கு ம் போ து..!! இரு பெ ண் களை அரு கில் வை த்துக் கொ ண்டு கே ட்கும் வி ஜய் சேது பதி..!! ஓ இப்ப டி எ ல் லாம் ஒ ன்னு இ ரு க்கோ?..

கு ணச்சத்திர கதாபா த்தி ரங்களின் நடித்து தெ ன்மேற்கு பருவ க்காற் று திரைப்படத்தின் மூல ம் சினிமா உலகிற் கு ஒரு ந டிகராக  அ றிமுக மானவர் விஜய் சேதுபதி. அடுத்தடுத்து சி னிமாவில் பல தி …

Read More

இ ந்த,,ஆள பா த்தா லே எ ரி ச்ச ம***று ஆ குது..!! பிர பல ம் ஒ ருவ ரை ப டுமோ ச மாக பேசி ய வி ஷ்ணு வி ஷால்..!! இவ ர் மீ து எ ன்னதா ன் கா ண்டு இ வரு க்கு?..

வெ ண்ணிலா கபடி குழு தி ரைப்ப டத்தின் மூலம் தமிழ் சி னிமா உல கிற்கு அறிமு கமான வர் ந டிகர் விஷ்ணு விஷால். முதல் பட த்தின் மூலம் மிகவு ம் பிரப லம் கி டைத்த …

Read More

அ ஜித் மற் றும் வி ஜயின் போ ன் நம்ப ரை..!! பொ து இட த்தி ல் சொ ன்ன நடி கை..!! என் ன அஜி த் தின் நம் பரை இப் படித் தான் சே வ் செய் து உள் ளா ரா?..இ ணை ய த்தில் வெ ளியா ன த கவல்  இ தோ..!!

1999 ஆம் ஆ ண்டு மிஸ் செ ன்னை ப ட்டம் வெ ன்று சினிமா உல கிற்கு அ றிமுக மாகி பி ரபல மானவர்தா ன் நடி கை திரிஷா. இயக்குனர் அமீர் இய க்க த்தில் சூர் …

Read More

மு தல்ல நீ யா ரு..பொ து இட த் தில் டெ ன்ஷனா ன யோ கி பாபு..!! அது க்கு இ ப்படி யா பே சு றது?..வை ரலா கும் தக வலை க ண்டு ஷா க்கா ண ரசி கர்க ள்..!!

தமிழ் சினி மாவில் ஆர ம்ப கால த்தில் சிறு சிறு கா மெடி கதாபா த்தி ரங்களில் ந டித்து தற்போது மு ன்னணி காமெடி நடி கராக சி னிமா உ லகில் வளம் வரு பவ ர் …

Read More

ந டிகர் த னுசு க்கு வி பூதி அ டித்த வெ ற்றி மா றன்?..இ ந்த கூட் ட ணியா ல் செ ம கா ண் டி ல் இ ருக் கும் ந டிகர் த னுஷ்..!! வெ ளியா ன தக வல் இ தோ..!!

த மிழ் சினிமாவில் மு ன்னணி நடி கர்க ளில் ஒ ருவராக இ ருப்பவர் தனுஷ் திரு ச்சிற் றம்பலம் நா னே வருவேன் ஆ கிய திரை ப்படங் களை தொ டர்ந்து தற் போது கேப்டன் மில்லர் …

Read More

இ யக்கு னர் மு ருக தாஸி ற்கு ப ச்சை து ரோக ம் செ ய்த வி ஜய்..!! இ தையே த ற்போ து அஜி த்து ம் செ ய் துள்ளா ரா?..எந்த இ யக் குன ருக்கு என் று நீங் க ளே பா ருங் கள்..!!

த மிழ் சினி மாவில் உச்ச நடி கர் களாக இரு ப்ப வர்கள் அஜித் மற் றும் வி ஜய் சமிப த்தில்இவர்கள து ந டிப்பில் வெளி யான வாரிசு மற்று ம் துணி வு திரைப்ப டமா …

Read More

பு கை ப்ப டத்தில் இரு க்கும் இ ந்த கு ழ ந்தை யா ர் தெ ரியு மா?..அட பி ரபல நடி கை யா இ வ ங்க?..வை ர லாகும் பு கைப் படத் தை க ண்டு ஷா க்கா ண ர சிக ர்கள்..!!

தமி ழ் தொ லை க்காட் சியின் மு ன்னணி தொ லைக் காட்சியாக  இ ருப்பது விஜய் டிவி இதில் பல சீரிய ல்கள் மட் டு ம் நிக ழ்ச் சிகள் விருது வி ழா க்கள் போ …

Read More