கா ற்றின் மொ ழி சீ ரியல் நடி கையா இது..?? அட ஆளே அ டையா ளம் தெ ரியாத அள விற்கு மாறி விட்டாரே..!! மா டர்ன் உடை யில் இ ணைய த்தில் வெ ளியான பு கைப்பட த்தைக் க ண்டு வி யந்து போன ரசிகர்கள்..!!

தற் போதைய   கா லகட் டத்தில்   வெள்ளி த்திரை   சினி மாவை  விட   சின்னத் திரையில்   ஒளிப ரப்பாகும்   சீ ரியல்   தொட ர்களையும்   ரியா லிட்டி   நிகழ் ச்சிகளையும்   ம க்கள்   விரு ம்பி   பார் க்கின்றனர்.  அதிலும் கு …

Read More

தேனி சைத் தெ ன்றல் தேவாவின் ம கன் இவர் தானா..?? அட இவ் வளவு நாளா இது தெ ரியாம போ ச்சு..!! இ ணைய த்தில் தனது தந் தையுடன் வெ ளியான பு கைப்ப டத்தை கண்டு ஷா க்கான ரசிகர்கள்..!!

90   கா லகட்டங் களில்   த மிழ்   சி னிமா வில்   முன் னணி   இசை யமைப்பா ளராக   பி ன்னணி   பா டகர்   ஆகவும் வலம் வந்தவர்   இ சைய மைப்பாளர்   தேவா.   20   ஆண்டு களாக   இ சைத்  …

Read More

கடைசி வரை நிறைவேறாத மனோரமாவின் ஆசை..!! அப்படி என்ன நினைத்தார் தெரியுமா.? பலரையும் கண்கலங்க வைத்த பதிவுகள்..!! இதோ..

தென் னிந்தி ய   சி னிமா   உ லகில்   நகை ச்சுவை   கதாபா த்திர த்தில்   நடித்து   பிரப லமாக   தி கழ் ந்து   வந்தவ ர்தான்   நடிகை   ஆ ச்சி   ம னோரமா. இவர்   கிட் டத்த ட்ட   ஆயிர …

Read More

என் பு ருஷன் குழ ந்தை மா திரி படத்தில் நடித்த இந்த நடி கரை நி னைவி ருக்கா..?? தற்போது வறு மையால் இப்படி ஒரு வே லை செய்து வரும் நடிகர்..!! இ ணைய த்தில் வெ ளியான வீடி யோ பதி வைக் கண்டு ஷா க்கான ரசிகர்கள்..!!

த மிழ்   தி ரைப்படத்து றையில்   நடிக்கும் துணை நடிகர்கள் நடிகைகள் அவர்கள்   பே சும்   வ சனங் களில்   மூ லம்   ம க்கள்   மத் தியில்   பிரப லம்   அடை ந்து விடுகின் றனர். அந்த வகையில் 2001 …

Read More

நடிகை சத் யபிரியா என் னவானார் தெரி யுமா.? என்னது, இவ ருக்கு இப்படி ஒரு மக ள்களா..!! அவரும் தி ரைப் பிரப லமா..!! வைர லாகும் புகை ப்படம் உள்ளே..!!

70,80 காலகட்டங்களில் நடித்த நடிகைகள் இன்று ஒரு சிலர்கள் மட்டும்தான் சினிமா துறையில் இருந்து நடித்து வருகிறார்கள் என்பது அனைவரும் சினிமாவை விட்டு விலகி தனது குடும்ப வாழ்க்கையில் இருந்து வருகின்றார்கள். ஆனால், அவர்களுடைய அனைவருமே கதாநாயகியாக நடிப்பது கிடையாது முன்னணி …

Read More

நடிகர் பிரஜனின் ம னைவி யா ரென்று தெ ரியுமா..?? எ ன்னது இவரும் ஒரு திரை பிர பலம் தானா..!! இ ணைய த்தில் வை ரலாகும் பு கைப்பட ங்கள் உ ள்ளே..!!

சின்ன த்திரை   சினி மாவில்   ஒளிப ரப்பாகும்   சீரி யல்   தொட ர்களும்   ரி யாலி ட்டி   ஷோ க்களும்   நடிக்கும் நடிகர் நடிகைகள்   மக் கள்   ம  த்தியில்  மி குந்த   வரவே ற்பைப்   பெறு கின்றன.  அந்த வகையில் …

Read More

செ ல்லமா பா டலை பா டிய ஜொனிடா காந்தியின் குடு ம்பத்தை பா ர்த்துள்ளீ ர்களா..!! இந்த பிர பல தி ரைப்பட த்தில் க தாநாய கியாக நடிக்கி ன்றாரா..!! இ ணைய த்தில் வை ரலாகும் பு கைப்பட ங்கள் உள்ளே..!!

இந் திய   சினி மாவில்   பிர பல   பாட கியாக   திக ழ்ந்து   வ ருபவர்   பா டகி  ஜொனிடா காந்தி.     இவர்   த மிழ்   தெ லுங்கு   ஹி ந்தி   கன் னடம்   மரா த்தி   போன்ற பல  …

Read More

இதுவரை ரஜினி, கமலுடன் நடிக்காத முன்னணி நடிகை..!! இவர்களுடன் ஜோடி சேர்ந்தால் என்னவாகும்..!! புகைப்படத்தை பார்த்து வியப்பில் ரசிகர்கள்..!!

தென்னிந்திய சினிமா உலகில் இன்று ஏராளமான கதாநாயகர்கள் உருவாகி வருகின்றார்கள். ஆனால், அவர்கள் அனைவருமே சினிமா துறையில் தனக்கென ஒரு இடத்தை பிடிக்க முடியாமல் நல்ல ஒரு கதைக்காக போராடி வருகின்றார்கள். அதேபோன்று தான் தற்போது இருக்கும் முன்னணி நடிகர்கள் ஆரம்ப …

Read More

நடிகர் விடிவி கணேஷிற்கு இவ் வளவு அழ கான ம களா..?? எ ன்னது இந்த பி ரபல தி ரைப்பட த்தில் ந டித்துள் ளாரா..!! இ ணைய த்தில் வை ரலாகும் பு கைப்பட ங்கள் உள்ளே..!!

த மிழ்   தி ரைப்படத்து றையில்    பி ரபல   நகை ச்சுவை   நடிகர் ஆகவும்   குணச் சித்திர   நடிக ராகவும்   நடித்து   மக் கள்   ம த்தியில்   மி குந்த   வ  ரவேற்பை   பெற் றுள்ள   நடிகர் விடிவி கணேஷ்.  …

Read More

இயக்குனர் சங்கரை அடித்த பிரபலம்..!! அதற்கு சங்கர் என்ன செய்தார் தெரியுமா.? சுவாரசியமான தகவலை வெளியிட்ட பிரபலம்..!!

இந்த காலகட்டங்களில் இருக்கும் ஒரு சில நடிகர்கள் அவர்களுக்கு ஏற்ற கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பதற்கு முடியாமல் இருந்திருக்கின்றார்கள். ஆனால், 90 காலகட்டங்களில் இருந்து பல்வேறு திரைப்படங்களில் ஹீரோ, வில்லன், குணச்சித்திரம் போன்ற ஏராளமான கதாபாத்திரங்களில் தனது திறமையை வெளிக்காட்டி தனக்கென ஒரு இடத்தைப் …

Read More