கா ற்றின் மொ ழி சீ ரியல் நடி கையா இது..?? அட ஆளே அ டையா ளம் தெ ரியாத அள விற்கு மாறி விட்டாரே..!! மா டர்ன் உடை யில் இ ணைய த்தில் வெ ளியான பு கைப்பட த்தைக் க ண்டு வி யந்து போன ரசிகர்கள்..!!

தற் போதைய   கா லகட் டத்தில்   வெள்ளி த்திரை   சினி மாவை  விட   சின்னத் திரையில்   ஒளிப ரப்பாகும்   சீ ரியல்   தொட ர்களையும்   ரியா லிட்டி   நிகழ் ச்சிகளையும்   ம க்கள்   விரு ம்பி   பார் க்கின்றனர்.  அதிலும் கு …

Read More

தேனி சைத் தெ ன்றல் தேவாவின் ம கன் இவர் தானா..?? அட இவ் வளவு நாளா இது தெ ரியாம போ ச்சு..!! இ ணைய த்தில் தனது தந் தையுடன் வெ ளியான பு கைப்ப டத்தை கண்டு ஷா க்கான ரசிகர்கள்..!!

90   கா லகட்டங் களில்   த மிழ்   சி னிமா வில்   முன் னணி   இசை யமைப்பா ளராக   பி ன்னணி   பா டகர்   ஆகவும் வலம் வந்தவர்   இ சைய மைப்பாளர்   தேவா.   20   ஆண்டு களாக   இ சைத்  …

Read More