வி ஜய் செது பதிக் கு பதி லாக 8 00 படத் தி ல் நடி க்கபோ கும் ந டிகர் யா ர் தெ ரி யுமா?..அட இவ ர் ஹா லிவு ட் நடி கரா ச் சே..!! இ ணை யத் தில் வெ ளியா ன தக வல்..!! இவ ரா என் று அ தி ர் ச்சி ஆ கும் ரசிக ர் கள்..!!

ரசிகர்களுக்கு எப்படி திரைப்படம் மிகவும் பிடித்துப் போய் இருக்கிறதோ அதே அளவிற்கு மிகுந்த எதிர்பார்ப்பில் பார்க்கக்கூடிய விளையாட்டுதான் கிரிக்கெட். ஒவ்வொரு கிரிக்கெட் வீரர்களும் ஒவ்வொரு ரசிகர்களுக்கு ஒரு ரோல் மாடலாக இருக்கக்கூடியவர்கள். அப்படி பிரபலமாக கிரிக்கெட் விளையாட்டு வீரர்களாக வலம் வந்து …

Read More

குழ ந்தையா க பிரேமம் படத் தில் ந டித்த இ ந்த நடிகை யை தெரிகி றதா ..? ? அ டடே இ ப் போது இ வ ர் எ ப் படி இரு க் கி றா ர் பா ரு ங்கள் .. ! ! இ து வ ரை வெ ளி வரா த பு கை ப் ப ட ம் . . !! அச ந்து போ ன ரசிக ர்கள் ..!!

சினிமா உலகில் குணச்சித்திரம் மற்றும் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்து அறிமுகம் ஆகி  அவர்கள் நடித்த முதல் படத்திலேயே மக்கள் மனதில் நீங்காத இடம் பிடித்திருக்கும் எத்தனையோ நடிகர் நடிகைகள் இருக்கின்றனர்.  மேலும் அவர்கள் பிற்காலத்தில் முன்னணி நடிகர்களாக மாறி வந்தனர் . …

Read More

வீர ம் பட த ம்பிக்கு எ த்தனை ம னை விக ள் தெ ரி யுமா .. ? ? அ ட இ ந்த பா ட கி யும் இவ ர து ம னை வி யா . .! ! இது வ ரை வெ ளிவ ரா த தக வ ல் . .!! இணை யத்தி ல் தீ யாய் ப ரவும் புகைப் படம் ..!!

த மி ழ்   சி  னிமாவி ல்   தல   எ ன்றும்   அல் டிமேட்   ஸ்டார் என்றும்   த மிழ்   ரசிக ர்களை   தாண்டி பல   மொ   ழி ரசிக ர்களை   த ன்பின்   வை த்துள் ளவர்   நடிகர் அஜித்குமார். …

Read More

முன்னணி நடிக்கர்களுடன் அ திர டி ப டத் தில் பயங் க ரமா க நடித்து கல க்கி இருக்கும் இனிகோ பிரபாகரன் ..!! இதுவரை யாருக்கும் தெரியாத விஜய் மற்றும் அஜித் படங்க ள் ..!! த க வ லை கண் டு வி யந் து போ ன ரசிகர்கள் ..!!

ஆரம்ப காலத்தில் சிறு சிறு கதாபாத்திரங்களில் நடித்து பிறகு பல்வேறு படங்களில் நடித்து மக்கள் முன்னிலையில் மிகவும் பிரபலமான சினிமா நடிகர்கள்  எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் நாம் பார்க்க இருக்கும் நடிகர்  இனிகோ பிரபாகரன் அவர்களும் ஒருவர் தான் …

Read More

மை னா பட ந டிகை யா இ து?..அடை யா ளமே தெ ரி யா மல் மா றிவி ட்டா ரே..!! இவ ரின் பி ள் ளைக ளை பா ர்த்து ள் ளீ ர்களா?..ர சிக ர்க ளு க்கு அ திர் ச் சி கொ டு த்த த கவ ல் இ தோ..!!

பொ துவா கவே   சினிமா   உ லகி ல்   வி ல் லி   க தாபாத்திர த்தில்   நடிக்கும் ஒரு   சி லர்   பெ யரை   யாரா லும்   அவ் வளவு   எ ளிதி ல்   மற ந்துவி ட   முடி …

Read More

மா யாண் டி குடு ம்ப த்தார் பட ந டிகர் எ ங்கு போ னா ர் என் னவா னா ர் தெரி யு மா?..அட கட வுளே இவ ருக் கா இப் படி ஒரு பரி தா ப மா ன நி லை..!! பட வா ய் ப்பு கள் இ ல்லா மல் த வி த்து வரு ம் ந டி கர்..!!

த மிழ்   சி னிமா வில்   ஏ ராளமா ன   இய க்குன ர்கள்   இரு க்கின்றா ர்கள். அந்த வகையில்   தி மி ரு,  காளை போன்ற   அ தி ரடி   ஆ க்ஷன்   படங் களை   எடு த்து  …

Read More

பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன் படத்தில் அண் ண னாக ந டி த் தவ ரி ன் ம னை வி யார் தெ ரி யு மா ..? ? அ ட டே எப் ப டி இ ரு க் கி றார் தெ ரி யு மா ..!! இது வ ரை வெ ளி வரா த பு கை ப் படம் ..!!

நடிகர் சிப்பு பஞ்சு அருணாச்சலம் என்பவர் பிரபல தயாரிப்பாளர் மற்றும் எழுத்தாளரான பஞ்சு அருணாச்சலத்தின் மகன் ஆவார் . இவர் இவரது சிறு வயதில் இருந்தே திரையுலகத்தில் நடித்து  வருகிறார் . மேலும் இவரது 14 வயதில் மலையாளத் திரைப்படத்தில் குழந்தை …

Read More

வே ட்டை க் கா ர ன் ப ட வி ல் ல னின் ம னை வி யா ர் தெ ரியு மா . . ? ? அ ட இ வரு க் கு ம க ன் வே ற இ ரு க் கிறா ரா .. ?? இ ந்த பி ர பல மா . . ?? இ த் தனை நா ள் இ து தெ ரியா ம ல் போ ன தே . . ! ! தீ யாய் ப ர வு ம் பு கை ப் ப ட ம் ..!!

தமிழ் சினிமாவில் வில் லன் என்று சொன்னாலே பலரும் விய ந் து போகும் வண்ணம் தான் ந டித்திருப் பார்கள்.  அதுவும் முன்னணி நடிகர்களின் படத்தில் வி ல்ல னாக நடிப்ப வர் களை என்றும் மக்கள் ம ற …

Read More

பிர பல இய க்கு னர் பாலு மகேந்திர அ வர் க ளின் ம னைவி யா ர் தெரியு மா ..?? அட இ ந் த சீரி யல் ந டிகை யா இ வரது ம னைவி ..!! இ து தெரி யாமல் போ னதே .. !! பு கை ப் படம் பார்த்து அ ச ந்து போ ன ரசிகர்கள் ..!!

தமிழில் எண்ணிலடங்கா படைப்புகளையும்  புதிய க தைக்களம் கொண்ட திரைப்படங் களிலும் எண் ணற்ற இ யக்குனர்கள் இய க்கி வருகிறார்கள். இருப்பி னும் அனை த்து தர ப்பு ம க்க ளையும் ஆ னந்த படு த்தும் வ …

Read More