நடிகர் அஜித் நடித்த தீனா படத்தில் வந்த இ ந் த பெ ண் ணை நி யா ப கம் இ ருக்கிறதா ..?? அ ட இ ந் த மு ன் ன ணி பி ர ப ல த் தை தி ரு ம ண ம் செ ய் து ள் ளா ரா . .?? த ற் போ து எ ப் ப டி இ ரு க் கி றா ர் தெரியு மா ..?? பு கை ப் ப ட ம் உ ள் ளே . .!!

தமிழ் சினிமாவில் இன்று வரை பேசப்பட கூ டிய படங்கள் உள்ளன. அதற்க்கு காரணம் இயக்குனர் அல்லது அந்த படத்தில் நடித்த நடிகர் என்று சொல்லலாம். அப்படிப்ப ட்ட ஒரு படம் தான்தீனா . அஜித் குமார் அவர்கள் நடிப்பில் வெளிவந்து …

Read More

பு கைப்ப ட த்தில் இரு க்கு ம் இ ந்த கு ழந் தை யா ர் தெ ரியு மா?..இந்தி ய சி னிமா வை யே கல க் கி வ ரும் இந் த ந டி கையா?..வை ர லாகும் பு கை ப்பட ம் இ தோ..!!

இந்த   காலக ட்டத்தில்   ஏரா ளமான   பிரப லங்கள்   கு ழந் தை   நட்ச த்திரமாக   நடித்து அதன் பிறகு   சி னிமா   உ லகில்   பட   வாய் ப்புகள்   இல் லாமல்   தவி த்து   வருகி ன்றார்கள். ஒருசி லருக்கு  …

Read More

பி ர ப ல ந டி கை ர ங் கம்மா பா ட்டி எ ன் ன ஆ னார் ..?? ப ரி த வி க் க வி ட் ட சி னி மா உ ல கம் ..!! வ யி ற் று போ ல பி ற் கா க பே ரு ந் து நி லை ய த் தி ல் அ வ தி ..!! சோ க மா ன பதி வு உ ள் ளே ..!!

த மிழ் சி னிமா உ லகி ல் ஏரா ளமான சிறு கதாபா த்திரத்தில் நடித்த பிரபலங்கள் இன்று படவா ய்ப்புக ள் எதுவும் இன்றி கிடைத்த வே லையை செய்து வருகி ன்றார்கள். அ வர்களின் த ற் …

Read More

ப ஸ் க ண் டெ க் டர் ஆ வ த ற் கு மு ன் பு நடிகர் ரஜினி செ ய் த வே லை எ ன்ன தெரியுமா ..?? இ வ ர் இ ப் ப டி கூ ட வா செ ய்தது இ ரு க்கி றார் ..!! மன ம் கல ங் கி வெ ளி வ ந்த வீ டி யோ காட் சி ..!! உரு க் க மா ன ப தி வு ..!!

த மிழ் திரையுலகில் முன்னணி நடிகராக மட்டும ல்லாமல் த மிழ் திரையுலகில் சூப்பர் ஸ்டாராக இத்தனை ஆண்டுகளாக படத்தை கையில் வைத்திருக்கும் ஒரே நடிகர் ரஜினிகாந்த். இவர் ஆரம்ப காலத்தில் ப ட்ட க ஷ்ட த்திற்கு பிறகுதான் சினிமா …

Read More

ந டிகை கா ஜல் அ கர் வா லா இது?..என் ன இப் படி கு ண் டாக மா றி அ டை யாளம ல் தெரி யாம ல் மா றிவி ட் டா ரே..!! வெ ளி யான பு கைப்ப டத் தை கண் டு ஷா க் கா ண ர சிக ர்கள்..!!

தெ ன்னி ந்திய சினி மாவில்  முன் னணி நடிகை யாக  வலம்  வருப வர் தா ன் நடிகை காஜல் அகர்வால் மே லும் கடந் த ஆண் டு அக் டோ பர் மாதத் தில்  கௌ தம் …

Read More

பு துபே ட் டை த னு ஷாக மா றிய மண ம க ன்..!! தா லி கட் டு ம் பொ து எ ன்ன ந டந் தது பா ரு ங்க..!! அ திர் ந் து போ ன க ல்யா ண ம ண் டப ம்..!! வை ரலாகு ம் வீடி யோ இ தோ..!!

தமிழ் ரசி கர்களி ன் ஃ பேவரட் இ யக்குன ரான செல் வராக வன் இயக் க த்தில் வெ ளியா ன   திரை ப் படம் தா ன் புதுப் பேட் டை. மே லும் ந டிகர் …

Read More

நி க ழ் சியி ல் கண் ணீ ர் வி ட் டு க த றி ய நடிகை யாஷிகா ..!! அ வ த் தி ப ட் ட அ வ ல த்தை சொ ல் லி அ ழு தா ர். . !! த வறை நி னை த் து நொ ந் து போ ய் உ ள் ளா ர் ..?? நீ ங் க ளே பா ரு ங் கள் ..!!

இவர் முதலில் இன்ஸ்டாகிராம் மாடலாக ஆனார் அதன் பிறகு ஆனந்த் நடிக்கத் தொடங்கினார். 14 வயதில், அவர் சந்தானத்துடன் இணைந்து இனிமேல் இப்படிதான் படத்திற்காக தேர்வு செய்யப்பட்டார் , ஆனால் ஒரு பாடல் படப்பிடிப்பில் கலந்து கொள்ள முடியாததால் அவரது கதா …

Read More