கா தல் கோ ட்டை பட த்தில் முத லில் ஹீரோ வாக நடி க்க இருந்த நடிகர் யார் தெரி யுமா.?? அஜித் கிடை யாதாம்.!! இயக் குனர் உடை த்த ரகசி யங்கள்.!! இவர் எல் லாம் ஹீரோ வா.!! என்று ஷாக் ஆன ரசிக ர்கள்.!! நீங் களே பாரு ங்க யாரு ன்னு??

காதல்   கோட் டை  படம்  வெளி யாகி  இன்று டன் 26   ஆண்டு கள்  நிறைவு செய்து   இருக் கிறது.  தமிழ் சினிமா  உல கில்   ஒரு சில   படங் கள்   காலம் கடந்து   வந்தா லும்   மக்கள் மனதில்   நீங் …

Read More