“தி ருமண மான நடிக ருட ன்”..தி ல்லு மு ல்லை கா ட்டிய பி ரபல ந டிகை..!! இ தெ ல்லாம் இ வருக்கு தே வையா?..வெ ளியா ன வீடி யோவா ல் ஷாக் ஆ னா ர சிகர் கள்..!!

நடிகர் விக் ரம் பிரபு நடிப்பில் கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு வெளி யான இது என்ன மாயம் தி ரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமா உலகிற்கு நடிகையாக  அ றிமுக மானவர் கீர்த்தி சுரேஷ். ஆனால் இப் படத்தில் இவருக்கு …

Read More

பி ரபல பா டகி அனு ரா தாவின் க ணவரா இது?..இத் தனை நா ள் தெ ரி யாம போ ச்சே..!! இ ணை யத்தில் லீ க்கா ன பு கை ப் படங்கள் இ தோ..!!

தமிழ் சினிமாவில் தன் குரலின் மூலம் பல்லாயிரக்கணக்கான பாடல்களை பாடி ரசிகர்களிடையே மிகவும் பிரப லம் பெ ற்றவர் பின்னணி பாடகி அ னுராதா ஸ்ரீராம். இவர் தமிழ் தெ லுங்கு ஹிந்தி கன்னடம் போன்ற பல மொழி களில் பல …

Read More

பு கைப் பட த்தில் இ ருக்கும் அந்த சி றுவன் யார் தெரி யு மா?..அட சினி மா உ லகின் மிக ப்பெரி ய நடிக ரா?..வெ ளியா ன பு கைப் படத்தை பார் த்து..”இவரா என் று அ திர் ச்சி யான ரசி கர்க ள்..!!

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவர் தான் வி ஜய் இவருக்கென்று ஒரு தனி ரசிகர் பட்டாளம் இருக்கிறது. கடந்த மாதம் இயக்குனர் வம்சி இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் நடிப்பில் வெளியான வாரிசு திரைப் படமா னது வசூல் ரீதி யாக …

Read More

வி ஜய் சேதுபதி பா ணியை கை யில் எ டுத்த நடி கை ஜோ திகா..!! வேண் டவே வே ண்டாம் எங்க ளை வி ட்டு வி டு ங்கள் என் று க தறும் ர சிகர் கள்..!! அப் படி என் னவா இ ருக் கும்?..

90 கா லகட்டங்களில் முன்னணி ந டிகையாக திகழ்ந்து வந் தவர் நடிகை ஜோதிகா. இவர் ரஜினி கமல் போ ன்ற பல முன்னணி நடி கர்களின் திரைப் படத்தி ன் நடித் து இந்திய சினிமா அளவில் பிர பலம் …

Read More

“பி ரபல ந டிகை ரீ மாசெ ன்னின்”..திரும ண புகை ப்ப டங்களை பார்த் துள் ளீ ர்களா?..இ ணையத் தில் வெ ளியான பு கைப் படங்கள்..!! அ திர் ந்து போ ன ரசி கர்கள்..!!

ஒரு காலத்தில் பிரபல நடிகையாக சினிமா உலகில் வளம் வருபவர்கள் ஒரு கட்டத்திற்கு பின் சினிமாவில் நடிப்பதை நிறுத்திவிட்டு குடும்பத்துடன் வெளிநாட்டில் செட்டில் ஆகிவிடுவார்கள். அப்படி ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலம் அடையும் நடிகைகளை நாம் இன்றளவும் மறந்திருக்க மாட்டோம். இயக்குனர் கௌதம் …

Read More

“இ துவரை யா ரும் பா ர்த் திராத”..ந டிகர் வி னீத்தின் குடு ம்ப பு கைப் படங்கள்..!! அட இவ ருக்கு இவ்வ ளவு பெ ரிய ம கள் உ ள்ளா ரா?..பு கை ப்ப டத்தை க ண்டு ஷா க்கா ண ர சிகர்கள்..!!

தமிழ் 90 கால கட் டங்க ளில் கதாநாயகனாக வல ம் வந்தவர்  நடிகர் வினீத் ஆவா ரம் பூ என்ற திரை ப்படத்தின் மூலம் சினி மாவி ற்கு நடிக ராக அ றிமுகமா னார் இ வர். ஜாதிமல்லி …

Read More

“சொ ந்த அப் பாவா லே”..பா லிய ல் தொ ல்லை க்கு ஆளா ன பி ரபல ந டிகை..!! உண் மை யைக் கூ றி பரப ரப் பை ஏ ற்ப டுத்தி ய நடி கை..!! வி வர ம் இ தோ..!!

தமிழ் சினிமாவின் 80 மற்றும் 90 காலகட்டங்களில் முன் னணி நடிகையாக திகழ்ந்து வந்தவர் தான் நடிகை குஷ்பூ. ரஜினி கமல் போன்ற முன்னணி நடிகர்களுடன் இவர் பல திரைப்படங்களில் நடித்து  சினிமா உலகில் மிகவும் பிரபலம் அடைந்தார். 1980 குழந்தை …

Read More

ந டிகை மீ னாவை கா தல் வ சப் படு த்திய நடி கர்..!! அவ ரைப் ப ற்றி ப லான வி ஷயங் கள் தெ ரிந்து த ப்பி த்த மீனா..!! யா ர் அந் த பி ளேபா ய் நடி கர் தெ ரியு மா?..

தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரங்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ரஜினி மற்றும் கமல் .இதில் நடிகர் ரஜினி நடிப்பில் வெளியான அன்புள்ள ரஜினிகாந்த் திரைப்படத்தின் மூலம் குழந்தை நட்சத்திரமாக தமிழ் சினிமா பயணத்தை தொடங்கியவர் நடிகை மீனா. தமிழ் சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய பல முன்னணி …

Read More

ரா க்ஸ் டார் அ னிருத்தி ன் முழு குடு ம்பத் தையும் பார் த்து ள்ளீர் களா?..இ ணை யத்தில் வெ ளியான புகை ப்ப டம்..!! அ தை க ண்டு அ தி ர்ந்துபோ ன ரசிக ர்கள்..!!

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இசையமைப்பாளர்களில்  ஒருவராக இருப்பவர் அனிருத் தற்போது சினிமா உலகில் தவிர்க்க முடியாத இசையமைப்பாளராக திகழ்ந்து வருகிறார். நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் வெளியான 3 திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்கு இவர் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானார். முதல் படத்திலேயே தனது …

Read More

“இ துவரை யா ரும் கண் டி ராத”..நடி கை சிம் ரனின் சி றுவ யது புகை ப் பட ங்கள்..!! அ தைக் க ண்டு ஷா க் ஆன ர சிகர் கள்..!! இ தோ நீங்க ளு ம் பாரு ங் கள்..!!

தமிழ் சினிமாவின் 90 கால கட்டங்களில் முன் னணி நடிகையாக வலம் வந்தவர் நடிகை சிம்ரன் இன் றளவும் இவருக்கு சினிமா உலகில் ரசிகர்கள் குறையா மலே இருந்து வருகிறார்கள். அந்த அளவிற்கு தனது நடிப்பு மற்றும் அழகின் மூல ம் …

Read More