நடி கை மனோ ரமா வின் ஒரே மக னை பார் த்து உள் ளீ ர்களா .? அவரு க்கு இப்ப டி ஒரு சோக மான பின்ன ணியா .!! இணை ய த்தில் வெளி யான அவர து புகைப் படம் உள் ளே.!!

தமிழ்   சினிமா வில்   யாரா லும்   ஈடு கட்ட   முடி யாத   ஒரு   இடம்   என் றால்   அது   மனோ ரமா ஆச்சி யுடை யது   தான் .   இவர்   பல  ஆண் டுகளா கவே   நகை ச்சு வை ,  …

Read More

அ வன் என் னை அடி த்து துன்பு றுத்தி னான் .!! 14 மா தங் களாக சித்தி ரவதை யை அனு பவித் தேன் .!! பிர பல விஜய கா ந்த் பட நடி கை வெளி யிட்ட வீடி யோ.!! அதிர் ச்சி யான ரசி கர் கள்.!!

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிர பல   நடிக ராக   இரு ந்த வ ர்   தான்   நடி கர்   விஜய காந் த் .   இவரு க்கெ ன   மிகப்   பெரி ய   ர சிகர்  கூட் டம்   இன் …

Read More

தொ ட ர்ந்து பொய் மேல் பொ ய் பேசும் தில் ராஜு .!! உண் மை யான வாரி சு வசூ லை போ ட்டு உடை த்த பிர பலம் .!! படம் இவ்வ ளவு நஷ் டமா.?

தமிழ்   சி னிமாவி ன்   பிர பல   நடி கர்   விஜய் .   இவர்   க டைசி யா  க   ந டித்த    தி ரைப் படம்   தான்   வாரி சு.   அதன்   வெற் றியை   தொ ட ர்ந்து  …

Read More

புஷ்ப வனம் குப்பு சாமி மகள் களை பார் த்து உள்ளீ ர்களா .??அவ ரே வெளி யிட்ட அவ ரின் மக ளின் புகை ப்படம்.!! இணை யத்தில் வைர லாகும் புகை ப்படம் உள் ளே.!!

தமிழ் சினிமா திரை யுலகில்  பிரபல நாட்டு ப்புறப்  பாட ராக இருந்து வருபவர் புஷ்பவனம் குப்பு சாமி  .இவர் சன் டிவி விஜய் டிவி மக்கள் டிவி தொலைக் காட்சி கள் தனது நாட்டுப்புற ப்பாடல் எழுதி இசைய மைத்து  …

Read More

7ஜி ரெயி ன்போ கா லனி படத் தில் நடி த்த இவரை ஞாப கம் இரு க்கா.?? இவர் யாரு ன்னு தெரி யுமா .??இவ ரின் தற் போதைய நிலை என் னன்னு தெரி யுமா.??

காமெடி நடிகர் சுமன் செட்டி  ஜெயம் ரவி  அறிமு கமான  ஜெயம் படத்தில் அவர் தோழனாக அறிமுக மானா ர் .  அதை தொடர்ந்து குத்து மற்றும்   செ வன் ஜி ரெயின் போ   காலனி போன்ற படங்க ளில்   நடித் …

Read More

லொ ள்ளு சபா மனோ கருக்கு சந்தா னம் செய்த துரோ கம் .!!அப் படி என்ன செய் தார் தெரி யுமா.?? பரிதாப மான நிலை யில் மனோ கர் கூ றிய உண் மை.!!

சின்ன திரை சினிமா வில்  பிரபல விஜய்  தொலைக் காட்சியில்   இருந்து   ஏரா ளமான ஹீரோக்க ளும்   நகை ச்சுவை   நடிகர்கள்   வெள் ளித்தி ரை   சினிமா வில்   பிரபல மடை ந்துள் ளனர்.   அந்த வகை யில்  நகைச் சுவை  …

Read More

நாய கன் பட த்தில் நடி த்த இந்த குழந் தையை ஞா பகம் இரு க்கா.?? பிற்கா லத்தில் பல மொழி களிலும் அசத் திய நடி கை.!! அவ ரின் தற்போ தைய நிலை என்ன தெரி யுமா??

தமிழ்  சினிமா வில்  பல   வருடங் களாக   உச்ச  நட்சத் திரமாக   இருந்து வருபவர் நடிகர்  கமல் ஹாசன். இவர் நடிப்பில் தற்போது  வெளி யான   விக்ரம் படம் 400  கோடி க்கு   மேல் வசூல்   செய்த தன்  மூலம் தான் …

Read More

இந்த புகைப் படத்தில் இருக் கும் குழந் தை யார் தெரி யுமா.?? தற் போது வரை திரை உலகை கலக் கிக் கொண் டிருக்கும் முன்னனி நடி கர்.!! யாரு ன்னு நீங் களே பாரு ங்க.??

தமிழ் திரை உலகில்  எத்தனை யோ   நடிகர் கள் வந்திரு ந்தா லும்  தன் நடிப் பின்  மூலம்  மக்க ளின் மனதை வென்ற வர்  நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் .  இவர் நடிக் காத   கதாபா த்திரங் …

Read More

இந்த புகைப் பட த்தில் இருக் கும் குழந் தை யாரு ன்னு தெரியு தா?? ஒரு காலத்தில் இளை ஞர்க ளின் கனவு கன்னி யே இவு ங்க தான்!! யாரு ன்னு நீங் களே பாருங்க??

தமிழ் சினிமா வில்   கொடி   கட்டிப்   பறந்த  கதாநாயகிகளில்  ஒருவர் நடிகை சிம்ரன் .  இவர் விஐபி என்னும்  படத் தின்  மூலம் கதா நாயகி யாக   அறிமுக மானார் .   நேரு க்கு நேர் வாலி பஞ்ச தந்திரம் போன்ற …

Read More

நடி கை அசி னின் மக ளை பார் த்து இருக் கிங்களா?? அவங் களுக்கு இவ் ளோ பெ ரிய மகளா என ஆச்ச ர்யத்தில் ரசிகர் கள்!!புகை ப்படம் உள் ளே!!

தமி ழில்   ஜெயம் ரவி   நடி ப்பில்   வெளி வந்த   எம் குமரன் சன் ஆப்   மகா லட்சுமி  என்ற பட த்தில் ஹீரோ யினாக   நடித்த தமிழ்   சினிமா வில்  அறிமுக மானார்  நடிகை அசின்  . அதை தொடர்ந்து  …

Read More