“தி ருமண மான நடிக ருட ன்”..தி ல்லு மு ல்லை கா ட்டிய பி ரபல ந டிகை..!! இ தெ ல்லாம் இ வருக்கு தே வையா?..வெ ளியா ன வீடி யோவா ல் ஷாக் ஆ னா ர சிகர் கள்..!!

நடிகர் விக் ரம் பிரபு நடிப்பில் கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு வெளி யான இது என்ன மாயம் தி ரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமா உலகிற்கு நடிகையாக  அ றிமுக மானவர் கீர்த்தி சுரேஷ். ஆனால் இப் படத்தில் இவருக்கு அந் த அளவி ற்கு பெயர் கிடைக் கவி ல்லை அதன் பிறகு சிவ கார்த்திகேயன் உடன் ரஜினி முரு கன் படத்தி ல் நடித்து  தமிழ் சி னிமாவின் உச்ச த்திற்கு சென் று விட்டார் என்று கூறலாம். இப்படமனது ரசிக ர்க ளுடைய மிகப் பெரிய வெற்றி அடைந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதனை தொ டர்ந்து தமிழ் மலை யாளம் போன்ற பிறமொ ழி சினிமா க்களிலும் பல திரை ப்படங்களில் நடிகை கீர்த் தி சுரேஷ்  நடித்து வரு கிறார். அந்த வ ரிசையில் விஜய் ரஜினி விக்ரம் போ ன்ற பல முன்ன ணி நடிகர்க ளுடன் இவர் ஜோ டியாக சேர் ந்து நடித்து வருகிறார்.

மே லும் இவ ரைப் பற்றிய ஒரு கசப் பான செய் தியும் சினிமா வட் டாரங்க ளில் பேசப்பட்டு வரு கிறது .குறிப்பாக இவர் நடித் த முக் கால்வாசி தி ரைப்ப டங்கள் தோ ல்வியை மட்டுமே தழு வியுள்ளது .ஆகையால் நடி கை கீர்த்தி சுரேஷ் ஒரு ரா சி இல் லாத நடி கை என்ற பெயரோடு சினி மா உலகில் இரு க்கிறார்.

மேலும் சினி மா ஆர ம்பத்தில் இருந்து அட க்க ஒடக்க பெண் ணாக இரு ந்து வந்த இவர் தற்போது கி ளாம ரில் அசத்தி வருகிறார். அ வ்வப் போது அவ ரது இன்ஸ் டாகி ராம் பக்கத்தில் சில கி ளாமர் புகை ப்பட ங்களை வெ ளியிடு கிறார் கீர்த்தி சுரேஷ் .இந்த நிலை யில் இவரைப் பற்றி ஒரு தகவ ல் ஆ னது இணை யத்தில் வெளி யாகி  ரசிக ர்களி டையே பெ ரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத் தி உள் ளது.

பிரபல நடிகரான நா ணியுடன் நெருக்க மாக இணை ந்து கீர்த்தி சுரேஷ் ஆட்டம் போ டும் வீடி யோ ஒன்று தற்போது இ ணையத்தில் வெளி யாகியுள் ளது. அதை கண்ட ரசிகர் கள் ஷாக்காண ரியாக்ஷனை கொ டுத்து வருகி றார்கள் இதோ நீங்க ளும் வ ந்த வீடி யோவை பா ருங்க ள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *