வி ஜய் சேதுபதி பா ணியை கை யில் எ டுத்த நடி கை ஜோ திகா..!! வேண் டவே வே ண்டாம் எங்க ளை வி ட்டு வி டு ங்கள் என் று க தறும் ர சிகர் கள்..!! அப் படி என் னவா இ ருக் கும்?..

90 கா லகட்டங்களில் முன்னணி ந டிகையாக திகழ்ந்து வந் தவர் நடிகை ஜோதிகா. இவர் ரஜினி கமல் போ ன்ற பல முன்னணி நடி கர்களின் திரைப் படத்தி ன் நடித் து இந்திய சினிமா அளவில் பிர பலம் அடைந்தார் இவர் .மேலும் தமிழ் சினிமா வின் மு ன்னணி நடிகரா  ன சூர்யாவை இவர் காதலுக்கு திரும ணம் செ ய்து கொண் டார்.இவர்கள து திருமண த்தி ற்கு பின் எந்த ஒரு பட த்திலும் நடிக்காமல் இ ருந்து வந்த நடிகை ஜோதிகா.

 

பல ஆண் டுகள் கழித்து 36 வய தினிலே படத் தின் மூல ம் மீண்டும் சினி மாவிற்கு ரீ என்ட்ரி கொடுத் தார். இப்படத்தில் தொட ர்ந்து பெ ண்களுக்கு முக்கி யத் துவம் இரு க்கும்.கதைகளில் ம ட்டுமே நடி த்து வருகி றார் ஜோ திகா அடு த்த தாக ம லையாளத்தில்.

நடிகர் மம் முட்டி உடன் இ ணைந்து காத ல் தீ கோ ர் என்ற படத்தில் ஜோ திகா நடித் து வருகிறார். இந்த நிலையி ல் நடிகை ஜோ திகா பு திதாக ஒரு வெ ப் சீரிஸ் ஒன்றில்  க மிட்டாய் உள் ளரம்.ஹி ந்தியில் உரு வாகும் இ ந்த வெப் சீரிஸ் சோ னாலி போ ஸ் இயக் குகிறார்.

ஐந் து குடும் பப் பெ ண்களை மை யமாக வை த்து உருவா க இருக் கிறது இக்கதை. இவருக்கு முன்ன தாகவே நடிகை சம    ந்தா விஜய் சேதுபதி ஆகியோர் வெப் சீரிஸ்க் களில் நடித்து வரு கின்றனர்.இவர்க ளைத்  தொட ர்ந்து நடிகை ஜோதிகாவும்  தற்போது இதில்.

நடிக் க உள்ளதாக தகவ ல்கள் வெ ளியாகி ர சிகர்களுடைய ஆ ச்சரிய த்தை ஏற் படு த்தியுள்ளது .மேலும் ஜோதிகா இதுபோல் நிறை ய வெப் சிரீஸ்களில் நடி ப்பார் என்று பேசபடுகிறது…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *