“இ துவரை யா ரும் பா ர்த் திராத”..ந டிகர் வி னீத்தின் குடு ம்ப பு கைப் படங்கள்..!! அட இவ ருக்கு இவ்வ ளவு பெ ரிய ம கள் உ ள்ளா ரா?..பு கை ப்ப டத்தை க ண்டு ஷா க்கா ண ர சிகர்கள்..!!

தமிழ் 90 கால கட் டங்க ளில் கதாநாயகனாக வல ம் வந்தவர்  நடிகர் வினீத் ஆவா ரம் பூ என்ற திரை ப்படத்தின் மூலம் சினி மாவி ற்கு நடிக ராக அ றிமுகமா னார் இ வர். ஜாதிமல்லி புதிய முகம் ஜெ ன்டில்மேன் காத ல் தே சம் தேவதை  உள்ப ட பல  திரைப் படங் களில் ந டிகர் வினீத் நடித் து ள்ளார் .குறிப்பாக நடி கர் ரஜினி காந்த் நடிப் பில் வெ ளியா கிய மா பெரும் வெற்றி அடை ந்த திரைப் படம் தான் சந்திரமுகி.

இப்படத்தின் ஒரு மு க்கிய கதா ப் பாத் திரத் தில்  ந டிகர் வினீத் ந டித் தார். இதற்காக ரசிகர்களிடையே மிக வும் பிரப லம் பெற் றார் இவ ர் தமிழ் சி னிமா மட்டுமி ன்றி மலையாளம் தெலு ங்கு க ன்னடம் போ ன்ற பிற மொழி சினிமா க்க ளிலும் பல தி ரைப்ப டங்களில் நடித்து வருகிறார் நடிகர் வினித்.

மேலும் கடந்த 20 0 4 ஆம் ஆ ண்டு பிரிசிலா மேன ன் என்பவ ரை இவர் திரு மணம் செய்து கொ ண்டார் .இவர்களுக்கு 2006 ஆம் ஆ ண்டு ஒரு பெ ண் குழ ந்தை பிற ந்த து இந்த நிலை கள் நடிகர் வினீத் பற்றி ய ஒரு தகவல் ஆ னது இணை ய த்தில் வெ ளியா கிய.

ரசிகர்களுடைய ஆச்சரி யத் தை ஏற்ப டுத்தி உள்ள து. நடிகர் வினீத்தின் மக ளு க்கு தற் போது 17 வயது ஆகி றது. இந்த நி லையில் நடிகர் வினீத் அவர து மக ளுட ன் எடுத்து க்கொ ண்ட சில பு கைப்ப டங்கள் ஆனது தற்போது இ ணை யத்தில் வெ ளியா கியு ள்ளது.

அது மட்டும் இன் றி நடிகர் வினீத்தின்  குடு ம்ப பு கைப்படங் களும் சில இது டன் வெ ளியா கி உள்ள து. இதனைக் க ண்டு ரசி கர்கள் ந டிகர் வினீத்துக்கு  இவ்வ ளவு பெரிய  மகள் உள் ளா ரா என் ற ஆச் சரியத் தோடு அந் த புகை ப்படங் களை இ ணைய த்தில் வைரல்  ஆக் கி வரு கின்ற னர் .இதோ நீங் களும் அ தைப் பா ரு ங்கள்…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *