ஆ ணவ த்தில் ஆ டிய இ ளைய ரா ஜா..!! அ வ ரைப் பி ன்ப ற்றி ரஜி னி தன க்கு தா னே வை த்து க் கொ ண்ட சூ னி யம்..!! இரு வ ரையும் வச் சு செ ய்யும் ர சிக ர்கள்..!! த கவல் இ தோ..!!

த மிழ் சினி மாவில் சூப் பர் ஸ்டார் ஆக  வலம் வருவர் நடிகர் ர ஜினிகாந் த் தற் போது நெல்சன் திலீப் கு மார் இயக் கி வரு ம் ஜெ யிலர் தி ரைப்படத் தில் நடி கர் ரஜினி நடித் து வரு கிறார். இப்ப டத்தில் மோ கன் லால் சுனில் போ ன்ற பல நடி கர்கள் ந டித்து வருகி ன்ற னர் .நடிகர் ரஜினி சி னிமாவில் நடி ப் பதை தா ண்டி ஆ ன்மீக த்தில் அ திக ஈடு பாடு கொ ண்ட வர் வ ருடத் திற்கு ஒரு மு றை இ மயம லைக்கு செ ன்று அ ங்கு பா பாவை த ரிசன ம் செ ய்து வரு வார்.

அவர து வீட்டில் மட் டும் அலு வலக ங்க ளில் ரா கவேந் திர சா மியின் பல பு கைப்பட ங்களை வை த் துள் ளார். மேலும் வி ழா மேடை களி ல் ரஜினி பே சும் பொ ழுது அ வரது ஸ் டைலாக வும் பொ று மையா கவும் பே சுவது ரசி கர்கள் ரசித் து பார் ப்பா ர்கள். அந்த வ கையில் சமீ பத்தில் ஒரு வி ழா நிகழ் ச்சியி ல் கல ந்து கொ ண்டார் நடி கர் ரஜினி.

இ ப்போது தி ருமண த்திற்கு முன் என க்கு குடி ப்பழ க்கம் ம ட்டும் அ சைவு உ ணவு கள் அதிகம் சாப் பி டும் பழ க்கம் இரு ந்த து .மேலும் ம னைவிய லதா வை தி ருமண ம் செ ய்த தற்கு பின் தான் இ வை அனை த்தை யும் நா ன் விட் டேன் எ ன தெரி வித் தார். மே லும் தி ரைப்ப டங்களில் தன து புகை ப்பட ங்களை யும் குர லையு ம் பயன் படு த்து வோர்.

வ ணிக ரீதியா க தன க்கு ப ணம் தர வே ண் டும் என ம றைமு க மாக குத் தி கா ட்டி இ ருப்பா ர் ரஜினி. இ தே போ ல் தா ன் இ சைய மைப் பா ளர் இளை யராஜா வும் அ வரது பா டல்க ளை வேறு யா ரோ ஒரு வர் மே டை யில் பா டினால் அ தற்கு பண மும்  அவரி டம் அனு மதி யும் பெற வே ண்டும் என தெ ரிவி த்தார்.

இது ஒ ரு சர் ச் சை யை கி ளப்பி யது இ ளையரா ஜாவி ற்கு பட வா ய்ப் புகள் இ ல்லா த போது மறை ந்த பாட கர் எஸ் பி பி அவ ரு க்கு உ தவி னார் .ஆனா ல் எஸ்பிபி யே தன் பா டலை பாட வே ண்டும் எ ன்றால் அ வரி டம் அ னுமதி கேட் டு தா ன் பா டணு ம் என பே சினா ர் இ ளைய ராஜா.

இவ் வாறு அவர் பே சியது அ வரது கா ழ்ப் புணர் ச்சி யும் அ வரது ஆ ண வத் தையு ம் காட் டுவ து போ ல் இரு ந்த து. ரஜி னியு ம் இளை யரா ஜாவும் சினி மா உ லகி ற்கு மு க்கியமா னவ ர்கள் மேலு ம் நடிக ர் ரஜினியும்  இ ளைய ராஜா வும் இப் படி பே சிய து குறி த்து ரசி கர்கள் பலரு ம்.

 

அவ ர்க ளை வி மர்சி த் து வரு கி றார்க ள். இ ருவரு மே  ஆன் மீக த் தில் தீ விர மா க இ ருந் தாலும் ப ண த்தி ன் மீ துதா ன் கவ னம் செ லுத் துகி றார்க ள். இத னால் பல ரும் அ வர்க ளது க ருத்து க்களை இ ணையத் தில் வெ ளியிட் டு வரு கிறார் கள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *