ந டிகர் விஜ யின் கொ ழுந் தியா வை பார் த்து ள்ளீ ர்களா?..அச்சு அச ல் ச ங்கீதா வை போ லவே இ ருக்கும் அ வரது தங் கை..!! வை ர லாகும் பு கைப் பட த்தை க ண்டு ஷா க்கா ண ர சிக ர்கள்..!!

தமிழ் சி னிமாவின் மு ன்னணி ந டிகராக இரு ப்பவர் விஜய் சமி பத்தில் தெ லுங்கு  இ யக்குன ரான வம்சி இ யக்கத்தில்  இ வரது நடி ப்பில் வெ ளியான வா ரிசு திரை ப்ப டம் ரசிகர்களுடைய நல்ல வர வேற் பை பெற் றுள்ள து. அ டுத்ததாக சினி மா உ லகின் வெற் றியை இயக் குனரா ன லோ கேஷ் க னகராஜ் இ யக்கவி ருக்கும் தளபதி 67 திரை ப்பட த்தில் நடி கர் விஜய் ந டித்த உள் ளார். இப் ப பட த்தின் அ திகாரப் பூர்வ மான அறி விப்பு நே ற்று மா லை வெளி யாகி.

ரசி கர்களு டை ய பெரு ம் ஆ ர்வ த்தை தூண்டி உள் ளது என்று கூற லாம். மற்றுமின்றி  இ னிவரும் நா ட்களில் இப் படத்தை குறி த்து பல த கவல்கள் வெளி யாகு ம் என ரசிக ர் களால் எ திர்பா ர்க்க ப்படுகி றது. இந்த நி லையில் நடிகர் வி ஜய் பற்றி ய ஒரு தக வல் இ ணை யத்தில் வெளியா கிய வை ரலாகி வருகி றது.

1999 ஆம் ஆ ண்டு விஜய் சங்கீ தா என் பவ ரை திரு மணம் செ ய்து கொ ண் டார். இத்தனை ஆ ண்டுகளா க இ ருவரும் ஒ ன்றாக வாழ் ந்து வ ந்த நிலை யில் தற் போது இ வர்க ளை பற்றிய பல வி த மான ச ர்ச் சை த கவல் கள் வெ ளி வந்த வ ண்ணமே இ ருக்கிறது.

இது குறி த்து விஜ ய் தரப் பில் இ ருந்து ஏ தாவது அறி விப்பு வெ ளியா னால்தா ன் இவை அ னைத்து க்கும் ஒரு தீ ர்வு கி டைக் கும். இந்த நிலை யில் நடி கர் விஜ யின் ம னைவி யான சங் கீதாவி ன் த ங்கை  புகை ப்பட ம் ஆ னது தற்போது இணை யத்தி ல் வெளி யாகி யுள்ளது.

அந்தப் பு கைப்ப டத்தை பார் த்த ரசிக ர்கள் பல ரும் சங்கீ தாவி ன் தங் கையா  இ து அச்சு  அசல் அ வரைப் போ லவே இரு க்கிறா ரே   என ஆச்ச ரியத் துடன் .அந்த பு கைப்ப டத்தி னை இ ணையத் தில் வை ரல் ஆக் கி வரு கிறா ர்கள் இத னால் ந டிகர் வி ஜய் க்கு கொ ழுந் தியா இரு ப்பது  தெ ரிய வந்துள் ளது…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *