இ ந்த ர ணக ள த்தி லும் இவரு க்கு ஒரு கு தூக லம்..!! கதை கேட்கு ம் போ து..!! இரு பெ ண் களை அரு கில் வை த்துக் கொ ண்டு கே ட்கும் வி ஜய் சேது பதி..!! ஓ இப்ப டி எ ல் லாம் ஒ ன்னு இ ரு க்கோ?..

கு ணச்சத்திர கதாபா த்தி ரங்களின் நடித்து தெ ன்மேற்கு பருவ க்காற் று திரைப்படத்தின் மூல ம் சினிமா உலகிற் கு ஒரு ந டிகராக  அ றிமுக மானவர் விஜய் சேதுபதி. அடுத்தடுத்து சி னிமாவில் பல தி ரைப்ப டங்கள் நடி த்ததால் இன்று தவி ர்க்க மு டியாத நடிக ராக சினி மாவில் வள ம் வந்து கொண் டிருக்கி றார் இ வர். ஆனால் சமீப கா லமாக வே இவர் அடி க்கக்கூடி ய திரை ப் படங்களானது ர சிகர்க ளுடைய ஓ ரளவிற்கு சொ ல் லிக் கொள்ளுபடி தான் இருந்து வருகி றது.

க டைசியாக இவர து நடிப் பில்  வெளியான டிஎஸ்பி தி ரைப்ப டம் தோ ல்வி தி ரைப் படம் இ வருக்கு அமை ந்தது. மேலும் அ டுத்த தாக மை க்கேல் என்ற பட த்தில் வில்லன் கதா பாத்திரத் தில் நடித்து வருகி றார் இந்த படத் திற் காக ரசிகர் கள் பெரிய ஆர்வ த்து டன் காத்துக் கொ ண்டுள்ள னர்.

அது மட் டும் இன்றி பல தி ரை ப்பட ங்க ளில் தற் போது நடி கர் விஜ ய் சே துபதி நடித்த வரு கிறா ர் .இந்த நி லையில் இ வரை ப ற்றிய ஒரு த கவல் இ ணை யத்தில் வெ ளியா கி அதை ரசிகர்கள் க லாய்த் து வ  ருகிறா ர்கள். பொ துவா க ந டிகர்க ள் இய க்கு னர்க ளிடம் க தை கே ட்பது வ ழக்க மானது தா ன்.

அப்ப டி த ன்னி டம் கதை கூற வ ரும் இய க்கு னர்க ளுக்கு விஜய் சேதுபதி ஒரு பெ ரிய ஷா க் கொ டு த்து வருவ தா க தக வல் கள் வெ ளியா கின. அதன்படி கதைகேட்கும்  போது நடிகர் விஜய் சேதுபதி அ வருக்கு அ ருகில் இரு பெ ண்க ளை வை த்துக்கொ ண் டு தான் கதையை கேட் கி றா ராம் க தை கூறு ம் இய க்குன ர்களி டம்.

அந் தப் பெ ண்களை பா ர்த்து நீங்க ள் க தையை கூ றுங்க ள் என சொ ல்கி றாராம் விஜய் சேதுபதி .மேலும் அ ந்த இரு பெ ண்களு மே விஜ ய் சேதுப திக் கு நடிப் பை கற் றுக் கொடு க் கும் பயி ற்சி யா ளர்க ளாம் .இத னால் தா ன் அவ ர்களி டம் க தை யை கூற சொ ல்கி றார் விஜய் சே துபதி. இ த்தக வல் தற் போது இ ணையத்தி ல் வெ ளியா கி வை ர லாகி வ ருகி றது…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *