இ ந்த,,ஆள பா த்தா லே எ ரி ச்ச ம***று ஆ குது..!! பிர பல ம் ஒ ருவ ரை ப டுமோ ச மாக பேசி ய வி ஷ்ணு வி ஷால்..!! இவ ர் மீ து எ ன்னதா ன் கா ண்டு இ வரு க்கு?..

வெ ண்ணிலா கபடி குழு தி ரைப்ப டத்தின் மூலம் தமிழ் சி னிமா உல கிற்கு அறிமு கமான வர் ந டிகர் விஷ்ணு விஷால். முதல் பட த்தின் மூலம் மிகவு ம் பிரப லம் கி டைத்த இவரு க்கு அடு த்தடுத்து சி னிமா வாய்ப் புகள் வர த் துவ ங்கி தற் போது முக்கிய நடி கர்க ளில் ஒரு வராக சினி மா உலகி ல் இருந் து வரு கிறா ர் இவர். குறி ப் பாக கடந் த 2018 ஆம் ஆ ண்டு இவர து ந டிப்பில் வெளியா ன சை க்கோ திரி ல்ல ர் பட மான ரா ட்ச சன் திரை ப்ப டம் இ வரை உச் சத்திற் கு தூ க் கிச் சென்றது.

மட்டுமின்றி  நடிகர் விஷ்ணு விஷா லின் கேரியலில் இது ஒரு முக் கிய தி ரைப்பட மாகும். மேலும் சமீபத் தில் இவரது  நடிப்பில் வெ ளியான கட்ட கு ஸ்தி திரை ப் படம் ஆனது ஒரு நல்ல அங்கீ கா ரத்தை பெற்று ள்ள து .இந்த நிலையில் இவ ரைப் பற் றிய ஒரு தகவலானது இணை யத்தில் வெளி யாகியுள் ளது.

அண் மையில் நடிகர் விஷ்ணு வி ஷால் பிரபல தனி யார் பேட் டி ஒன் றில் கல ந்து கொ ண்டார் அப்போ து அவர் பல சு வார ஸ்யமான விஷ யங்க ளை பகிர் ந்துள்ளா ர் .இப்படி போ ய்க்கொண் டிருந்த நிக ழ்ச்சி யில் இந் திய அ ணியி ன் பிர பல  கிரிக் கெட் வீ ரர் ஒரு வ ரை.

விம ர்சனம் செ ய்துள் ளார் இ ந்திய கிரி க் கெ ட் அணியி ன் ந ட்சத் திர ஆ ட்டக் கா ரர் ஹர்திக் பா ண் டியா. இவ ர் மை தான த்தில் ஓ வர் சீன் போ டுகி றா ர் எ ன்றும் மே லும் அவர் செ ய்வதெ ல் லாம் வெ றுப்பே த் துவது போ ல் இரு க்கி றது என் றும்.

கிரி க்கெட் வீரர் ஹ ர்தி க் பா ண்டியா வை வெ ளிப் படை யாக ந டிகர் வி ஷ்ணு விஷால் வி மர்சன ம் செய் துள் ளது .ரசி கர்களு டைய பெரி ய அதிர் ச்சி யை  ஏற்படு த்தி யு ள்ளது. மேலும் இவரு க் கும் வி ஷ்ணு வி ஷாலு க்கும் என் ன பிர ச்ச னை என் பது தெ ரிய வில்லை…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *