அ ஜித் மற் றும் வி ஜயின் போ ன் நம்ப ரை..!! பொ து இட த்தி ல் சொ ன்ன நடி கை..!! என் ன அஜி த் தின் நம் பரை இப் படித் தான் சே வ் செய் து உள் ளா ரா?..இ ணை ய த்தில் வெ ளியா ன த கவல்  இ தோ..!!

1999 ஆம் ஆ ண்டு மிஸ் செ ன்னை ப ட்டம் வெ ன்று சினிமா உல கிற்கு அ றிமுக மாகி பி ரபல மானவர்தா ன் நடி கை திரிஷா. இயக்குனர் அமீர் இய க்க த்தில் சூர் யா நடிப் பில் வெளியான மௌ னம் பேசி யதே திரைப் படத் தின் மூலம் சினி மா உ லகிற்கு இவர் அ றிமுக மானார். அதன் பிற கு பல திரை ப்படங் களின் நடி த்து சில கா லத்தி லேயே ரசிகர் களிடை யே மிக வும் பிரபல ம் அடை ந்து வி ட்டார் என்று கூற லாம்.

தமி ழ் சினி மா மட் டுமின் றி தெ லுங்கு மலை யாளம் கன்ன டம் ஹிந் தி என பி ற மொழி திரை ப்படங்களி லும் நடிகை திரிஷா ந டித்து வருகி றார். ரசிகர்கள் இ வரை சினி மா கு யின் என்ற அழை த்து வரு கிறார் கள் .க டைசியாக இ யக்குனர் ம ணிரத் தினம் இ யக்க த்தில் வெளியான.

பிரம் மா ண்ட தி ரைப்ப டமான பொன் னியின் செ ல்வண் ணில் மு க்கிய கதா பாத்தி ரத்தில் ந டிகை திரிஷா ந டித்து ள்ளார். மட் டுமி ன்றி நாயகி களு க்கு முக் கியத் துவம் கொ டுக்கும் க தைக ளை தேர் ந்தெ டு த்து அதி ல் ந டித்து வ ருகி றார் .அதில் சில தி ரைப்பட ங்கள் ஆனது இந்த ஆண் டு வெ ளிவ ர உள் ளது .

இந் த நிலை யில் இவ ரைப் பற்றி ய ஒரு தக வல் இணை யத்தி ல் வெளி யாகி யுள் ளது அ ண்மையில் ஒரு த னியார் பே ட்டி ஒ ன்றில் கல ந்து கொ ண்ட  திரிஷா அ ப் போது  நடிகர்களின் போ ன் ந ம்பரை எப் படி பதி வு செ ய்து ள்ளார் கள் என தொகு ப்பா ளர் கேட் டா ர் .அதற்கு நடி கர் சி ம்புவை  சிம் எ ன த னுசை டி எ ன ஆ ர்யா வை ஜாம் எ ன்று அ வர்க ளது போ ன் நம்பரை பதி வு செ ய்து ள்ளார்.

மேலும் கில் லி ப டத்தில் ந டிகர் வி ஜய் அணி ந்தி ருக்கு ம் உ டையில் சீ ட்டா என பெ யர் புரிந்து இரு க்கும். அதனா ல் ந டிகர் விஜ ய்யை நா ன் அ ப்படி தா ன் அ ழைப் பேன் என கூ றியுள் ளார். மே லும் அஜித் ந ம்பர் என் னி டம் இ ல்லை அ ப்படி இரு ந்தா ல் நா ன் அவ ரை ஜெ ன்டில்மே ன் என சே வ் செ ய்து வை ப்பே ன் எ ன்ன த்ரி ஷா கூ றியு ள்ளார்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *