மு தல்ல நீ யா ரு..பொ து இட த் தில் டெ ன்ஷனா ன யோ கி பாபு..!! அது க்கு இ ப்படி யா பே சு றது?..வை ரலா கும் தக வலை க ண்டு ஷா க்கா ண ரசி கர்க ள்..!!

தமிழ் சினி மாவில் ஆர ம்ப கால த்தில் சிறு சிறு கா மெடி கதாபா த்தி ரங்களில் ந டித்து தற்போது மு ன்னணி காமெடி நடி கராக சி னிமா உ லகில் வளம் வரு பவ ர் நடிகர் யோகி பாபு. எங்களது படங்களில் நடிகர் யோகி பாபு ந டித்தா ல் போ தும் என பல இ யக்குன ர்கள் வரிசை கட்டி நி ன்று கொண் டுள் ளனர். அந்த அ ளவிற்கு தன து தி றமை யால் எந்த உச்சத்திற்கு வந் திருக் கிறார் நடிகர் யோகி பாபு. சமீ பத்தில் வெளி யான ந டிகர் வி ஜயின் வாரிசு தி ரைப்ப டத்தில் ஒரு முக் கிய கதா பா த்திரத்தில் ந டித்தி ருப்பார்.

இந்த நி லையில் அடு த் ததாக பல திரை ப்பட ங்களின் நடித் து வரு கிறா ர் இவர் .இந்த நிலையில் இவர் இப் போது நடி த்துள்ள பொ ம்மை நாயகி  என்ற தி ரைப்ப டத்தின் பிர ஸ்மீ ட் நடைபெற்ற து. இந்த நி கழ்ச் சியை முடித் துவி ட்டு செ ய்தியா ள ர்க ளை சந் தித் து பேசி நடிகர் யோகி பாபு.

அவ ர்கள் கேட்ட பல கேள் விக ளுக்கு பதில் கூ றி னார் .அதில் ஒருவ ர் பெ ரிய ப ட்ஜெட் படங்கள் என்றா ல் நீங் கள் ப் ரமோ ஷனு க்கு செ ல்கி றீர்க ள். அதே  சிறி ய பட் ஜெ ட் படங் கள் என்றா ல் அதற் கு செல்ல மா ட்டீ ர்கள் என கேள் வி எழு ப்பி னார்.இத னால் கோப த்தி ன் உச் சிக்கு செ ன்ற யோகி பாபு.

முதல யா ர் நீ என க் கேட் டுள் ளார் பிற கு இ ந்தப்பட ம் சி றிய ப ட்ஜெட் தா ன் இ தில் நான் கலந் து கொண் டேன் அ தேபோ ல் தா னே வா ரிசு தி ரைப் படம் பெ ரிய பட் ஜெட். அ ந்த ஆடியோ லா ன்ச்சுக்கு நா ன் போ கல. மேலும் எல்லா ம் இய க்கு னர்க ளுக் கும் தயா ரி ப்பா ளருக்கும் என்னுடை ய நிலை மை என் னவெ ன்று தெ ரியும்.

நானு ம் சின் ன நடிக ராக இருந்து தான்  இந் த இடத்திற்கு வந் திரு க்கி றேன் என நடிகர் யோகி பாபு அவ ர் கேட்ட கே ள்வி க்கு த க்க பதி லடி ஒன் றை கொடுத் துள் ளார் .இத்தகவல் ஆனது தற்போ து இணைய த்தி ல் வெளி யா கிய வைர ல் ஆகி வ ரு கிறது…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *