ந டிகர் த னுசு க்கு வி பூதி அ டித்த வெ ற்றி மா றன்?..இ ந்த கூட் ட ணியா ல் செ ம கா ண் டி ல் இ ருக் கும் ந டிகர் த னுஷ்..!! வெ ளியா ன தக வல் இ தோ..!!

த மிழ் சினிமாவில் மு ன்னணி நடி கர்க ளில் ஒ ருவராக இ ருப்பவர் தனுஷ் திரு ச்சிற் றம்பலம் நா னே வருவேன் ஆ கிய திரை ப்படங் களை தொ டர்ந்து தற் போது கேப்டன் மில்லர் தி ரைப்பட த்தில்  நடிகர் த னுஷ் நடித்து வருகிறார். மட்டுமின்றி இய க்குனர் வெ ங்கட் அட்லுரின் இயக்கத்தில் வாத்தி தி ரைப்ப டத்தில் நடித் துள்ளா ர் .ஆரம்ப கால த்தில் இ ருந்து காத ல் மட்டும் கா மெடி க தைகளை தே ர்ந்தெ டுத்த நடித் து வ ந்த நடி கர் தனுசை ஆக்ஷன் ஹீரோ வாக மா ற்றிய வர் இ யக்குனர் வெ ற்றிமாறன்.

இவ ரது இய க்கத்தில்  நடித்ததன் மூலம் தான் த னுஷி ற்கு சினிமா உல கில் ஒரு அ ங்கீகாரம் கிடை த்தது .பொல் லாத வன் ஆடுக ளம் வடசெ ன் னை அ சுரன் ஆகி ய நான்கு திரை ப்படங்க ளில் இயக்குனர்  வெ ற்றி மாறனுடன் இணைந்து நடி கர் தனு ஷ் ப ணியாற்றி உள்ளார்.

மே லும் ஆடுகளம் தி ரைப்படத் திற்காக நடிகர் தனுஷ்  தேசிய வி ருது பெ ற்றுள் ளார். நடிகர் தனுஷ் தற் போது மிகவும் பி சியாக நடி த்துக் கொ ண்டு வரு கிறார் அடுத் த இ ரண்டு வரு டங்க ளுக்கு இவரி டம் கால் சீட் டே இல் லை யாம்.

இத னால் இயக் குனர் வெ ற்றிமாறனுடன்  இணைய இருந்த வ டசென் னை இரண்டாம் பாக த்தில் இ ப்போ தைக்கு இவ ரால் நடி க்க முடியா து. இதனால் ந டிகர் த னுசை க டுப்பே ற்றும் விதமா க வெற்றி மாற ன் ஒ ரு கா ரியத் தை ப ண்ணி உள் ளார் .சி னிமா வில் தனுசுக்கு ஒரு எ திரி யா க இ ருப் பவர் சி ம்பு.இந்த நிலையில்  யா ரும் எ திர்பார் க்கிறாத வ கையில்.

சிம்புவை வைத்து ஒரு கே ங் ஸ்டர் பட த்தை இய க்க உ ள்ளா ராம் வெ ற்றிமா றன். இந்த க தைக்கு சிம் பு வும் ஓ கே சொ ல்லிவி ட்டாராம்.இ தனால் இ ன்னும் சில நா ட்க ளில் இப் ப டத்தின் அ திகா ரப்பூர்வமான தகவ ல் ஆன து வெ ளியா கும் என  ரசி கர் களால் எதி ர்பார்க்க ப்படுகி றது இந் த கூட் டணி யால் ந டிகர் த னுஷ் செ ம க டுப் பில் உள் ளா ரா ம்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *