இ யக்கு னர் மு ருக தாஸி ற்கு ப ச்சை து ரோக ம் செ ய்த வி ஜய்..!! இ தையே த ற்போ து அஜி த்து ம் செ ய் துள்ளா ரா?..எந்த இ யக் குன ருக்கு என் று நீங் க ளே பா ருங் கள்..!!

த மிழ் சினி மாவில் உச்ச நடி கர் களாக இரு ப்ப வர்கள் அஜித் மற் றும் வி ஜய் சமிப த்தில்இவர்கள து ந டிப்பில் வெளி யான வாரிசு மற்று ம் துணி வு திரைப்ப டமா னது   நல்ல வர வேற்பு பெற்று வருகி றது .அடுத்ததாக விஜய் லோ கேஷ் கன கராஜ் இய க்கவி ருக்கும் தளபதி 67 தி ரைப்ப டத்தில் நடிக்க உ ள்ளார் இவ ரைப்போ ல் நடிகர் அ ஜித்தும் வி க்னேஷ் சிவன் இய க்கத்தில் நடிக்க உள் ளதா க தகவல் கள் வெளி யா கியது. அதன் வகையின் நடிகர் விஜய்யின் 67வது திரை ப்படத்தின் ஷூட் டிங் ஆரம்பி த்துவி ட்டது.

ஆனா ல் நடிகர் அஜித் தின் கூட்ட ணியா னது இன் னும் எந்த ஒரு அதி காரப்பூ ர்வமான தகவ லையும் வெளியி டாம ல் இருக் கிறார் கள் .அதற்கு  காரணம் விக் னேஷ் க தை நடிகர் அஜி த்திற்கு  சரியா க ஒத் துப் போ க வில் லையாம் ஆகை யால் அ தனை மா ற்ற சொ ல்லி இரு க்கிறாரா ம் அஜித்.

இத னால் இப் படத்தை த யாரிக்க இ ருந்த லை க்கா நிறு வனமும் விக் னேஷ் சிவனை வெளி யேற்றி உள் ளது. ஆகை யால் அ ஜித்தின் 62 ஆ வது பட த்தினை அ ட்லீ ம கிழ்த்தி ருமேனி அல் லது விஷ்ணு வர்த ன் என யா ரோ ஒ ருவர் இவ ரது  பட த்தி னை இயக்க ப போகிறார்கள் ஆ கையா ல் அ ஜித்தின் 63வ து தி ரைப் படத்தை.

விக்னேஷ் சி வனுக்கு  கொடு க்க லாம் என பே ச்சு வா ர்த்தை கள் நடை  பெற்று வரு கிற தாம். இ ப்படி அஜித் இய க்குனர் விக் னேஷ் சிவனை  ஏ மாற்றியதற்கு  பல ரும் அஜி த்தை வி மர்சித் து வரு கிறா ர்கள் இ தே போ ல் தா ன் நடி கர் வி ஜயும் ஏ ஆர் முரு கதா ஸிற் கு ப ச்சை து ரோகம் செ ய்துள் ளா ராம்.

தளபதி 65 தி ரைப்ப டத்தை இ யக்கும் வா ய்ப்பு முத லில்  மு ருக தாஸுக்கு தா ன் கொ டுப்பதா க இரு ந்தது. ஆனா ல் அ தை வி ட்டு விட்டு இயக் குனர் அட் லி இட ம் கூ ட்டணி போ ட்டு விட் டார் விஜ ய். மே லும் பல ஆண் டுக ளாக அஜி த்தை வை த்து ஒரு ப டத்தை ஆவ து இ யக்க வே ண்டும் என ஆ சையு டன் இரு ந்த விக் னேஷ் சிவனுக்கு அஜித்  ஏமா ற்ற த்தை கொடு த் துவிட் டார் என்று கூறலாம்… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *