பு கை ப்ப டத்தில் இரு க்கும் இ ந்த கு ழ ந்தை யா ர் தெ ரியு மா?..அட பி ரபல நடி கை யா இ வ ங்க?..வை ர லாகும் பு கைப் படத் தை க ண்டு ஷா க்கா ண ர சிக ர்கள்..!!

தமி ழ் தொ லை க்காட் சியின் மு ன்னணி தொ லைக் காட்சியாக  இ ருப்பது விஜய் டிவி இதில் பல சீரிய ல்கள் மட் டு ம் நிக ழ்ச் சிகள் விருது வி ழா க்கள் போ ன்ற பல விஷயங் க ளை ரசிகர்க ளை ர சிக்க வை க்கும் வித மாக ஒ ளிபரப்பி க் கொண் டிருக்கி றா ர்கள். அதனாலே மக்க ளிடை யே  இந்த தொ லை க்கா ட்சிக்கு ஒரு நல் ல வர வே ற்பு கிடை க் கிறது. இந்த தொ லைக்காட் சியி ன் பல சீ ரியல் தொ டர் கள் ஒளி பரப் பாகி வரு கிறது.

 

அப் படி ஒரு சீரி ய லில் நடி த்து வரும் ஒரு ந டிகை யின் சிறு வயது புகை ப்ப டம் தா ன் தற்போது இ ணையத்தில் வெ ளியா கி ரசி கர்களு டைய ஆச் சரிய த்தை ஏற் படுத் தியுள்ள து .மக்கள் மத் தியில் மிக வும் வெ ற்றிகர மாக ஓ டிக் கொண் டிரு க்கும் சீரி யல் தா ன் தென்ற ல் வந்து என் னைத் தொ டும்.

இத் தொ டரில் வினோ த் ம ற்றும் பவித் ரா ஆ கியோர் முக் கிய கதாபா த்திர த்தில் நடித்து வரு கிறார் கள். இது ரசி கர்கள் ம த்தியில் வெற் றிகர மாக ஒ ளிபரப் பாகி வருகி றது இந்த நிலையில் இத்தொ டரின் கதா நாய கியான பவி த்ராவின் குழந் தை பரு வ புகை ப்படம் தான்.

தற்போது இ ணைய த்தில் வெளி யாகி ரசிக ர்களு டைய பெ ரும் ஆச் சரியத் தை ஏற் படுத் தியுள்ளது .அண்மையில் இவ ரது பிற ந்த நாள் கொ ண்டா டப்பட் டது அப் போது அவர்கள் குழந் தை புகை ப்படம் ஆ னது வெளி யாகியுள் ளது.

இது ரசிகர் க ளால் இ ணையத ளத்தில் வை ரலாக்கப் பட்டு வரு கிறது. இதோ நீ ங்களும் அந்த புகை ப்ப டத்தை பாரு ங்கள்.  மேலும் ரசி கர்கள் பவி த்ராவு க்கு அவ ர்களது பிற ந்தநா ள் வா ழ்த்துக ளை தெ ரிவித்து  வருகி றார் கள்…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *