7ஜி ரெயி ன்போ கா லனி படத் தில் நடி த்த இவரை ஞாப கம் இரு க்கா.?? இவர் யாரு ன்னு தெரி யுமா .??இவ ரின் தற் போதைய நிலை என் னன்னு தெரி யுமா.??

காமெடி நடிகர் சுமன் செட்டி  ஜெயம் ரவி  அறிமு கமான  ஜெயம் படத்தில் அவர் தோழனாக அறிமுக மானா ர் .  அதை தொடர்ந்து குத்து மற்றும்   செ வன் ஜி ரெயின் போ   காலனி போன்ற படங்க ளில்   நடித் தார் .  விசார ணை சண்டக்கோழி அஜித்தின் வரலாறு   தனு ஷின்  படிக்காத வன்   போன்ற படங் களில்

முக்கிய மான   கதாபாத் திரத்தில்  நடித்து ள்ளார்  . கடந்த வருடம்  வெளி யான  விளம் பரம் என்ற படத்து டன் சேர்த்து   மொ த் தம்   14 தமிழ்  படங் களில்   நடித்து ள்ளார்  . இவர் பெரிய  பணக் காரர் குடும்ப த்தை சேர்த் தவர் .  ஹைதரா பாத் தில்  உள்ள ஒரு பணக் கார வீட் டில் தான் இவர் பிறந் தார் .

இவரின்   நகைசுவை யான    வழக்கம்   இவரை சினிமா வுக்கு  கொண்டு வந்தது .  இவர்  கடந்த 2009ஆண்டு ராக பவானி என்பதை திரும ணம்   செய்து கொண் டார் .  அவர் 2015 ஆம் ஆண்டு சொம்பு சின்ன சத்திய மாக   படத்தில்   ஹீரோ வாக   நடித்த தொடர்ந்து தெலுங்கு   படங் களில் காமெடி படங்கள் மற்றும்   திருமண புகைப் படங்கள் சில இணைய த்தில் வெளியா கியுள்ளது

இவர் தமி ழில்   சில படங்கள் நடித்திரு ந்தா லும்   நான் அடுத்த படங்க ளில்  சிறந்த   நகைச் சுவை வெளிப்ப டுத்தி   ரசிக ர்கள்  மனதை கவர் ந்தார் . இவர் பெரிய பணக்கார குடும்பத்தில் பிறந்தத னால்

தெலுங்கு படங்களில்   ஹீ ரோவாக   அறிமுகம் ஆகியும் பிறகு சில படங்களில்   காமெ டியானாக நடித்தும் வந்தார்  . தற்போது தெலு ங்கு சினிமா வில் தான் ஆதி க்கம் செலு த்தி வருகி றார் .  இதற்கு பின்னர்   தமி ழில்   படம் நடிக்க   வாய் ப்பு   உள்ளது .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *