நாய கன் பட த்தில் நடி த்த இந்த குழந் தையை ஞா பகம் இரு க்கா.?? பிற்கா லத்தில் பல மொழி களிலும் அசத் திய நடி கை.!! அவ ரின் தற்போ தைய நிலை என்ன தெரி யுமா??

தமிழ்  சினிமா வில்  பல   வருடங் களாக   உச்ச  நட்சத் திரமாக   இருந்து வருபவர் நடிகர்  கமல் ஹாசன். இவர் நடிப்பில் தற்போது  வெளி யான   விக்ரம் படம் 400  கோடி க்கு   மேல் வசூல்   செய்த தன்  மூலம் தான் ஒரு வசூல் ராஜா என்பதை மீண்டும் நிரூபித்து  காட்டியு ள்ளார்  .  இவர் நடிப்பில்

1987 ஆம் ஆண்டு   வெளி யான   திரைப் படம்   நாயகன்   திரைப் படத்தை   மணிர த்தினம் இயக்கி யிருப்பார் . பல தேசிய விருதுகள் அந்த படம் பெற்று தந்தது .  அந்த படத்தில்   கமல்ஹா சனுக்கும் சரண்யா க்கும்   பிறக் கும்   குழந்தை யாக  ஒரு குழந்தை   நடித் திருக்கும்  . அந்த குழந்தை யார் தெரியுமா குழந் தையின்

பெயர் வினோ தினி .  நாயகன்   திரைப் படத்தின்   மூலம் குழந்தை   நட்சத்தி ரமாக  அறிமுக மான இவர் பிற்கா லத்தில்   தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் என   பழ மொழி  திரைப்பட ங்களிலும் கதாநாய கியாக  நடித் தார் .  தற்போது அவர் பேட்டி ஒன்றில் நாயகன் பற்றிய   சுவாரஸ் யமான  தகவல்களை பகிர்ந் துள்ளார் . நாயகன்

படத்தி ற்கு பின் 16   வயதி லேயே  நாயகி யாக நடிக்க ஆரம்பி த்தேன் என்று கூறியு ள்ளார் .  பின் பல மொழி  திரைப்ப டங்களில்  நடித்து வருகி றேன் .  திரைப் படங் கள்   மட்டும ல்லாமல்   சின்னத்திரை தொடர் களிலும்   நடித்து வருகி றேன் என்று கூறியுள் ளார் .  மேலும்   திருமண த்திற்கு   பின் ஒரு  கட் டத்தில்

குடும் பத்தை   பார்த்துக் கொள் ளும்  பொறுப்பு   வந்து விட்டது . அதனால்   சினிமா வை விட்டு ஒதுங்க உள்ளேன் இருந்தும்  சின்ன சின்ன கதாபா த்திர ங்களில்   அவ்வப் போது நடித்து வருகிறேன்  . தற்போது நடிக்கும் வாய் ப்பு   வந்தால் மீண்டும்   நடிப் பேன்  என்று அவர்  கூறியு ள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *