ந டிகை ஸ்ரீ தேவியி ன் மு தல் க ண வரை பா ர்த்து ள்ளீ ர்க ளா?..அட இந் த நடி கர் தா ன் இ வரி ன் மு தல் கண வ ரா?..இ துவ ரை யா ரும் பா ர்த் தி டாத பு கைப் பட ம் இ தோ..!!

நடிகை ஸ்ரீ தேவி ஒரு    இந் தியத்    திரை ப்பட த்து றையி ல்    புக ழ்பெ ற்ற    ஒரு நடிகை ஆவார். இவர்  1969ல்   து ணை வன்     திரை ப்பட த்தில்    குழ ந்தை    நட்ச த்திர மாக   மு ருகன்   வே டத் தில்   அ றிமு க மானா ர்   எ ன்பது   குறிப்பி டதக்கது. அந்த   கதா நாய கி யாக   இவர் நடித்த   முத ல்   படம்   கே. பால ச்சந்த ரின்   மூ ன்று   மு டிச்சு நடிகை ஸ்ரீ தேவி   ஆர ம்ப   கா லத் தில்   கமல் ஹாசன், ரஜினி   கா ந்த் துடன்   இணை ந்து   பல   திரை ப்படங்க ளில்   நடி த்தார். இவர்   த மிழ், தெ லுங்கு, ம லையா ளம், ஹி ந்தி   திரை ப்படங்களில்    நடி த்தார்.

அத ன்பி றகு   தனது   நடிப்பி ற்காக   தமி ழ்  நா டு, ஆ ந்திர மாநில   அர சுகளின்   சிறந்த   நடிகை க்கான   வி ருதுகளை யும், கேரள   அரசி ன்   சிற ந்த   கு ழ ந்தை   ந ட்சத்திர   வி ருதை யும்   நா ன்கு   முறை   பிலி ம்பேர்   விரு தி னையும்   வெ ன்றார். இது வரை 300   பட ங்களில்   நடி த்து ள்ளார்.

இவரது   க டை சி   பட ம்  300வது   படமாகும்   ம றை ந்த   நடிகை ஸ்ரீதேவி   இன் னும்   ம க்கள் மன தை   அ கலவி ல்லை. அவரின்   நி னை வலைகள்   இன் னும்   சுற்றி   வருகி ன்றன. இந்நிலையில்   ஸ்ரீ தேவிக்கு   ஸ்ரீ லதா  என்ற தங்கை ஒருவர்   இரு ப்ப தாக வும்   இவர்கள்   இ ருவருக்கு ள்ளும்   சரி யான   பேச் சுவா ர்த் தை   இல் லை   என்று த ற்போது   த கவல்   வெளி யாகியு ள்ளது.

நடிகை ஸ்ரீதேவி போனி கபூரின் இரண்டாவது மனைவி.அதேபோல ஸ்ரீதேவிக்கு போனி கபூர் இரண்டாவது கணவர். இதற்கு முன்பு மிதுன்   ச க்ரவ த்தி  என்ற   பிரபல   நடிகரை   ர கசி ய   தி ரும ணம்   செ ய்திரு ந்தார்   நடிகை ஸ்ரீதேவி. அத ன்பின் னர்   இவர்கள்   மீ டியாவு க்கும்   தெ ரிவித் தனர். இது அப்போது மிகவும்   ப ரப ரப்பா க   பேச ப்பட் டது.

அதன்பிறகு 1980க ளில்   சில   கா லம்   இணை ந்து   வாழ் ந்த   இவரது   தி ரு மண   வாழ் க்கை   முடிவு க்கு   வ ந்ததைய டுத்து  நடிகர்  மிதுன்   மீ ண்டும்   தன் னு டைய   முன் னாள்   ம னை வி   நடிகை   யோ கிதா   பலி யுடன்  சேர் ந்து   வாழ த்   தொட ங்கி னார். பிறகு சில    வரு டங்களு க்கு   பின்பு  நடிகை ஸ்ரீதேவி   போ னிகபூ ரை   தி ரும ணம்   செ ய்து   கொ ண்டார்.

இவ ர்களு க்கு   ஜான்வி, குஷி என இரண்டு   மக ள்க ள்   உள் ளனர். மேலும் 350   திரை ப்பட ங்களு க்கு   மேல் நடித்து 3 முறை   தே சிய   விருது   பெற் றுள்ள  நடிகர் மிதுன்   ச க்ரவ ர்த்தி   இவர்   தமி ழில் ‘யா காவா ரயினும்   நாகா க்க’ என்ற  திரை ப்பட த்தில்   ம ட்டும்   நடி த்துள் ளார். இதோ   அவ ர்களின்   புகை ப்படம்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *