நடி கர் வி ஜயுட ன் இரு க் கும் இந் த சிறு வ ன் யா ர் தெ ரியு மா?..அட இன் று மு ன்ன ணி இய க்கு னரா க இரு க்கி றா ரா?..புகை ப் பட த்தை பார் த் து இவ ரா எ ன்று ஷா க்கா ண ரசி க ர்க ள்..!!

தமி ழ் சினி மா உ லகில் உச் ச நட் சத்திர ங்களில் ஒருவ ராக இருப் பவர் தான் தளபதி விஜய் தற் போது சன் பிக் சர்ஸ் த யாரிப் பில் மிக பி ரம் மாண் டமாக உ ருவாகி வரு ம் தளபதி 66 வது படம் தா ன் பீஸ் ட். இ ந்தப் படத் தி னை கோ ல மாவு கோ கி லா டாக் டர் போ ன்ற வெ ற்றி ப் படங் களை த ந்த இ யக்கு னர் நெல் சன்  திலீப் கு மார் இ யக் குகிறார் மே லும் இந்த ஆண்டு பொ ங்கலுக் கு வெ ளி யாகி ர சிகர் கள் மத்தி யில் பி ளாக்ப ஸ்டர் ஹி ட் அ டித்த ப டம் மா ஸ்டர்.

லோ கேஷ் கன க ராஜ் இ யக்க த்தில் வெளி யா ன இந் தப் பட ம் பாக் ஸ் ஆபீ ஸி ல் ரீதி யாக பெரு ம் வசூ லை பெ ற்றது மு ன்ன தாக இ யக் குனர் லோகேஷ் கனக ராஜ் இ யக்க த்தில் வெளியான இ ரண்டு ப டங்க ளும் மிகப் பெ ரிய வெ ற்றி யடை ந்தது மா நக ரம் ம ற்றும் கை தி இவ்விரு படங் க ளுமே ரசிக ர்கள் மத்தி யில் பெரு ம் வரவே ற்பு பெ ற்றதால்.

தன து மூன் றா வது பட த்திற் கு த ளபதி வி ஜய்யு டன் கூட் டணி அமை த் தார் லோகேஷ் கனகராஜ்.மேலும்  மாஸ் டர் தி ரைப்படத் தில் ம க்கள் செ ல்வன் விஜ ய் சே துபதி மாளவிகா மோக ன் சாந் தனு நாச ர் போ ன்ற பல மு ன்னணி  ந டிகர்க ள் நடி த்திருக்கி றா ர்கள் நடிகர் சாந் தனு விஜய்யி ன் தீவி ர ரசி கர் எ ன்று நம் அ  னை வருக் கும் தெ ரியும்.

அதே போ ல் இ ந்த படத் திலு ம் இன் னொ ரு தீ விர ரசிக ரா க பணி யா ற்றி யுள் ளார் அ வர் வேறு யாரு ம் கிடை யா து ந டிகை அ மலாபால் நடிப்பி ல் வெ ளியா ன ஆ டை பட த்தை இ யக் கிய இய க் குனர் ரத் னகு மார் தான் இவர் மா ஸ்டர் படத் திற் கு து ணை எழு த்தா ளராக ப ணி  யாற்றி இ ருக்கி றார்.

இ ந்த நிலை யி ல்தா ன் இயக்கு னர் ரத் னகு மார் அ வர்கள் சிறு வயதி ல் தள பதி வி ஜய் ரசி கனா க இ ரு க்கும் போ து அ வரு டன் எடு த்த பு கைப் படத் தை சமூக வ லை த ளங் களில் அவர் வெ ளி யிட் டுள் ளார். அத னை கண் ட ர சிக ர்கள் ஆ ச்சரி யத் தின் அந்த புகை ப்ப டத்தை வை ரளா கி  வருகி றார்க ள்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *