ந டி க ர் துல்கர் சல்மான் அ வ ர் க ளு க் கு நே ர் ந் த கொ டு மை . . !! அ வ ரி ன் அப் பா வா இ த ற் க் கு கா ரண ம் . .? ? அ ப் படி எ ன் ன ஆ னது பாரு ங் க ள் . . ! ! வரு த் த த் தி ல் வா டு ம் ரசிகர் கள் ..!!

மலையாள சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக விளங்கி வரும் நடிகர் மம்முட்டி அவர்களின்  மகன்தான் நடிகர் துல்கர் சல்மான் . இவர் மலையாள சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக திகழ்ந்து வருகிறார்.  நடிகர் மம்முட்டி அவர்களை  தொன்றுதொட்டே இவரும் பல படங்களில் நடித்து வருகிறார்.  மேலும் மலையாள சினிமாவில் துல்கர் சல்மான் என்று சொன்னாலே அங்கு ரசிகர்களின் ஆரவாரம் அளவுகடந்ததாக  இருக்கும் என்றுதான் குறிப்பிட வேண்டும்.  இவர் மலையாள சினிமா மட்டுமில்லாமல் தமிழ்,  தெலுங்கு உள்ளிட்ட பல மொழி படங்களிலும் நடித்து ஜொலித்து வருகிறார்.  இவர் பன்முக கதைகள் கொண்ட கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து அதில் கதா நாய கனாக உருவெ டுத்து பல படங்களை நடித்து உள்ளார் .

 

 

தென்னிந்திய மொழிகளைத் தாண்டி இவர் ஹிந்தியிலும் பல முன்னணி நட் சத்திர ங்களுட ன் ஜோ டி போட்டு நடித்து அச த்தியு ள்ளா ர் துல்கர் சல்மான் . அதனை தொடர்ந்து இவர் ஒரு சில படங்களில் இதன் பிறகு ந டிப்பத ற்கா ன வாய் ப்புக ள் வ ந்துள்ள ன அதன் பெய ர்களும் வெ ளியா கியுள் ளன . அந்த படங்களின் வரவேற்பை ரசிகர்கள் இன்று முதல் எ திர் பா ர் த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

 

 

மேலும் இவர் பிப்ரவரி மாதம் வெளியாக உள்ள இவரது புதிய படத்தின் பாடல் தற்போது வெ ளி யாகி ரசிகர் கள் மத்தியில் நல்ல வர வே ற்பு பெற்று  வருகிறது.  இவ்வாறு நடிகர் துல்கர் சல்மானின் சினிமா பா தை ஒருப க்க ம் இரு ந்தாலு ம் தற்போது இவர் கொ ரோ ன   தொ ற்று      கா ரண த் தினால் ம ருத்து வம னையி ல் த னிமை யில் இரு ந்துள் ளா ர் .

 

 

இதனை இவரே இவரது ட்விட்டர் ப க் கத் தில் பகிர் ந்துள் ளார்.  ஏற்கனவே இவர து தந்தை மம்முட்டிக்கு கொ ரோ ன தோ ற் று உ று தி ஆனது  குறி ப்பிடத்தக்க து . மேலும் தற்போது இவருக்கு இவ் வா று நட ந்துள் ளது .

 

 

இ தனா ல்  சோ  கத் தி ல்     உள்ள சல்மானின் ர சிக ர்க ள் மன ம்  உ டை ந் து   வே த னையில்  வாடி  வ ருகி ன் ற ன ர் . மேலும்  இவ ர்  ந ல் ல மு  றையில்  வீ  டு   தி ரும்  ப  வேண்டும்  எ ன்று ர சி கர்கள்  பி ரார் த்தனை செ ய்து   வ ரு கி றா ர் கள்  .  இதோ அந்த ப திவு..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *