கா லை வி ரி த் து கா ட்டி இளசுக ளை கா லா வதி யா கி ய க வர்ச்சி புகைப்படம்..!! :-ராதிகா ஆப்தே .

சி னிமா வில் போ ல்ட்டான கதா பாத்தி ரத்தை தேர் ந்தெடுத் து நடிக்கும் நடி கைகள் பலர் அறி முக மாகி பி ரபல மாகி வருகி றார் கள். ஆனால் உ ட லை மு ழு வ து ம் கா மி த்து கதை க்கு ஏற்ப நடிக் கும் நடிகைகள் ஒருசி லரே இருக் கிறா ர்கள். அ ந்தவ கையில் நடித்து பெரும் ச ர் ச் சை யை ஏற்படுத்தி வருபவ ர் நடி கை . தமிழ் சினி மாவில் ஆல் இன் ஆல் அழகுராஜா, கபா லி உள் ளிட்ட பட ங்களில் நடி த்து அறிமுகமாகி புகழ் பெ ற்றார். இதையடுத்து பாலிவுட்டில் படு மோ ச மா ன காட்சிகள் இருந் தால் மட் டும் நடி க்க ஒப்பு க்கொ ள்ளும் அளவி ற்கு அவ ரது படம் இருக்கு ம். இந்த கையில் சமீப காலமாக வெ ப்சீரிஸ் தொட ர்களில் நடித்தும் வருகிறார். சென்சார் போர்ட் த லை யிடாத நிலையில் ப டு கே வ ள மா க ஆடை மு ழுவதும் க ளை ந்து நடி த்தும் வ ருகிறார் ரா திகா. தற்போது ஹாலிவுட் நடிகையாக அறிமுகமாகி தி கால் டு ஸ் கை என்ற படத்தில் நடித் து அதன் டிரெ ய்லர் வெ ளியாகி யுள்ளது.

 

ஊர டங்கு உத் தரவின் கா ரணமாக பிர பலங்கள் பலரும் வீட் டிலேயே முடங்கி வ ருகின் றனர். இதனால் என்ன செய்வதன்று தெரியாமல் தி ண றி வருகி ன்றனர். ஆரம்ப த்தில் வி ளையாட் டாக பொ ழுதை கழித் து வந்த பிரப லங் கள் நாள் நீண்டு கொ ண்டே போக தற்போது வீட்டை சுத்தம் செய்வது போன்ற விஷ யங்களில் ஈடுப ட்டு வருகின் றனர். சிலர் உடற் ப யிற்சி செய்வது, தோட்டத்தை சுத்தம் செய்வது, புதிதாக ஏதாவ து ஒன்றை புதிதா க கற் றுக்கொள் வது போ ன்ற வைக ளை செய்து வரு கின் றனர்.

 

இந் நிலையில் ஊரடங் கு கா ரணமாக வீட்டில் பொ ழுதை கழிக்கும் இவ ரின் க வர் ச்சி யான புகை ப்படங்கள் இ ணையத் தளத் தில் பரவி ரசி கர்களிடையே கவ னிக்க ப்பட்டு வருகி ன்றது. இதோ அ ந்த புகைப் படம். இதை பா ர்த்த ரசிக ர்கள் க ண் ட படி மெ சேஜ் செ ய்து வருகி றார்கள்.

 

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Radhika (@radhikaofficial)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *