தொ டை கவ ர்ச்சி காட்டி இள சுகளை கா ம எ ண்ணத் தில் ஆ ழ் த்திய கவ ர்ச்சி நடிகை ..!! :-சுரபி ஜோதி.

சுர்பி ஜோதி ஒரு இ ந் தி ய தொ லைக்காட்சி நடிகை, குபூல் ஹை வில் ஜோ யாவையும், நாகின் 3 இல் பெலா மஹிர் செகலையும் சித்தரித்ததற்காக அறியப்பட்டவர். ஜோதி பிராந்திய நாட கத்திலும் திரைப்படங்களிலும் தனது வா ழ் க் கை யை த் தொட ங்கினார். அவர் ஒரு ரேடியோ ஜாக்கியாகவும் இரு ந்துள்ளார். அவர் பஞ்சாபி மொழி படங்களான இக் குடி பஞ்சாப் டி, ரவுலா பை கயா மற்றும் முண்டே பாட்டி யாலா தே மற்றும் பஞ்சாபி தொலைக்காட்சி தொடர்க ளான அகியான் டூ டோர் ஜெ யன் நா மற்றும் கச் தியா ன் வா ங்கா ஆகிய படங்க ளிலும் பணியாற் றினார்.

2012 ஆம் ஆ ண்டின் இறுதியில், 4 லயன்ஸ் பிலிம்ஸ் தயாரித் த குபூ ல் ஹை என்ற தொ லைக் காட்சி நி க ழ்ச் சி யை ஜோதி பெற்றார், இது ஜீ டிவியில் ஒளிபரப்பப்பட்டது. அவர் சோயா ஃபாரூகி வேட த்தில் ந டித் தார். கதா பாத்திரத் தின் சித்த ரி ப்புக்காக, அவர் ஜிஆர் 8 க்கான வி ருதை வென்றார்! இந்த ஆண் டின் சி றந்த ந டிகர் the இ ந் தி ய தொ லைக்கா ட்சி அகா டமி விரு துகளில் பெ ண் ம ற்றும் ஜீ கோல்ட் விருதுகள் 2013 இல் சிறந்த அறிமுக நடிகை.

கரண் சிங் குரோ வருடன் இ ரண்டு சிறந்த ஜோடி விருதுகளையும் வென்றார். 2014 ஆம் ஆண்டில், குபூல் ஹை ஒரு மறுதொடக்கத்திற்கு உட் பட்டார், அதில் அவர் சனம் மற்றும் சேஹரின் இரட்டை வேடத்தில் நடித்தார். 2014 ஆம் ஆண்டில், இங்கி லாந்தை தள மாகக் கொ ண்ட வார இ த ழா ன ஈஸ்டர்ன் ஐ ந டத் திய ஆண்டு வா க்கெ டுப் பில் அவர் 16 வது இ டத் தைப் பிடித் தார்.

ஊரட ங்கு உத் தரவின் கா ரண மாக பிர பலங்கள் ப லரும் வீட்டிலேயே முடங்கி வருகி ன்றனர். இதனால் என்ன செய்வதன்று தெரியாமல் திணறி வருகின்றனர்.ஆரம்பத்தில் விளையா ட்டாக பொழு தை கழித்து வந்த பி ரபல ங்கள் நாள் நீண்டுகொண்டே போக தற்போது வீட்டை சுத்தம் செய்வது போன்ற விஷய ங்களில் ஈடுப ட்டு வருகி ன்ற னர். சிலர் உ டற் பயி ற்சி செய்வது, தோட்ட த்தை சுத் தம் செய்வது, புதி தாக ஏதாவது ஒன்றை புதிதாக கற்றுக்கொள்வது போன்றவைகளை செய்து வருகின்றனர்.

இந்நி லையி ல் ஊர டங்கு கா ரண மாக வீட்டில் பொழு தை கழி க்கு ம் இ வரின் க வ ர்ச்சி யான பு கைப் படங்கள் இ ணைய த்த ளத் தில் ப ரவி ரசிக ர்களி டை யே க வனிக் கப் பட்டு வ ருகி ன்றது. இதோ அந்த புகை ப்படம்.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Surbhi Jyoti (@surbhijyoti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *