சி த்ரா வின் மர ணத் தில் பு திய தி ருப்பம்? ஹோ ட்டலி ல் ம ரணம டைய வி ல்லை யா? வெ ளியான ப கீர் த கவல்!

பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் சீரியலில் முல்லை கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வரும் சின்னத்திரை நடிகை சித்ரா கடந்த 9ம் தேதி தனியார் ஹோ ட்டலில் த.ற்.கொ.லை செய்து கொண்டார்.எ னினும் இ வரை கொ லை செ ய்துள்ளார்கள் என்றே சித்ராவின் குடும்பத்தினரும், ரசிகர்களும் தொடர்ந்து கு ற்றம்சா ட்டி வரு கின்றனர்.த.ற்.கொ.லை செ.ய்து கொ ண்ட அ ன்று அ வரது க ணவரான ஹேம்நாத்துடன் ஹோ ட்டலில் த ங்கியிருந்துள்ளார், இ ருவரு க்கும் ஏ ற்பட்ட வா க்கு வாத த்து க்கு பி ன்னரே த.ற்.கொ.லை மு டிவை சி த்ரா எ டுத்துள்ளார் என கூ றப்படுகிறது.

இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள நசரத்பேட்டை போ லீசார் வி சாரணை நடத்தி வருகின்றனர், ஹேம்நாத், சி த்ராவின் தா யார் உ ட்ப ட அ வருடன் ந டித்த ந டிகர்க ளுடனும் போ லீசார் வி சாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.மேலும் அவர்கள் த ங்கி யிருந்த ஹோ ட்டலின் சி சிடிவி கா ட்சிகள், அருகில் இ ருக்கும் பி க்பா ஸ் வீ ட்டின் சி சிடி வி கே மரா ட்சிகளை கொ ண்டும் போலீசார் வி சாரணை யை தெ டார்ந்து ள்ளனர்.

இதில் சித்ரா ம ரணம டைந்த அன்று, ஆ ம்புலன்ஸ் ஒ ன்று வ ந்து செ ன்றது தெ ரியவந்து ள்ளது, இதனால் சித்ரா வேறு எ ங்கே னும் ம ரணம டை ந்தாரா இ ல்லை, அவர் இ றந்தத ற்கு பி றகு ம ருத்துவம னை அ ழைத்து செ ல்லப்ப ட்டு மீ ண்டும் அ றைக்கு அ ழைத்து வர ப்பட்டா ரா எ ன்ற கோ ணத்தில் கா வல்துறை வி சாரணை ந டத்தி வ ருகிறா ர்கள்.\

பிக்பாஸ் கே மராக்க ளை வி டிய வி டிய ஆ ய்வு செ ய்த போது பல மு க்கிய த கவல்கள் கி டைத்துள்ள தாகவும் கூ றப்படுகி றது.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *