தம்பி இ ற ந்த செய்தியை ம றை த்து அக்காவுக்கு ந டந்த திருமணம்..! ச ட ல த் தைப் பார்த்து க தறி அ ழுத ப ரிதா ப ச ம்ப வம்

சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே தொட்டில்பட்டியை சேர்ந்தவர் ஜெகதீசன்(24). இவரின் அக்காவிற்கு திருமணம் என்பதால், இவர் திருமணத்திற்கு செல்வதற்காக ஜெகதீசன் Bike-ல், தன்னுடன் கார்த்திகேயன்(20) பார்த்தசாரதி(20) என இரண்டு நண்பர்களையும் அ ழைத் துச் சென்றுள்ளார்.மூன்று பேரும் ஒரே பைக்கில் மல்லூர் அருகே தேசிய சாலையின் ஒரு வழிப் பாதையில் சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது தி டீரெ ன்று, எ தி ரே வந்த அரசு பேருந்து மீது இவர்கள் மோ தி ன ர், இதனால் பார்த்தசாரதி மற்றும் கார்த்திகேயன் தூ க் கி வீ சப் ப ட் ட னர். ஜெகதீசன் கா ய ங் க ளோ டு உ யி ரு க்கு போ ரா டிக் கொ ண்டி ருக்க, அருகில் இருப்பவர்கள் அவரை மீ ட்டு மருத்துவமனைக்கு அ ழை த்து செ ன்று ள்ளனர்.

ஆனால், கார்த்திகேயனை கா ப் பா ற் ற மு டியவி ல்லை. இந்த வி பத் தில் 3 பேரும் உ யிரி ழந்த செ ய்தி யை கேட்டு பெண்ணின் உ றவி னர்கள் அ திர் ச்சி அ டை ந்த னர்.இடையில் முகூர்த்த நேரம் நெ ருங் கி கொண்டே இருந்ததால், என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் த வித் து ள்ளனர். திருமணம் நின்று வி டுமோ என்ற ப யத் தில் தம்பி இ ற ந் த தை கல்யாண பெண்ணிற்கும், அவரது பெற்றோருக்கும் வி ஷ ய ம் சொல்லாமல் வை க்க ப்ப ட்டு ள்ளது.

கு றி த்த நேரத்தில் கல்யாணம் மு டிந் தது. அதன் பிறகே அவர்களுக்கு த கவ ல் தெ ரிவி க்கப்ப ட்டது. இதையடுத்து அனைவரும் மருத்துவமனைக்கு புறப்பட்டு சென்றுள்ளனர், அப்போது மணப் பெண் தம்பியின் உ ட லைப் பா ர் த் து க த றி அ ழு த ச ம்ப வம் அ ங்கி ருந் த வர் களை க ண்க ல ங்க வைத்துள்ளது

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *