மாமனாரின் கா தி ல் து ப் பா க் கி யா ல் சு ட் ட ம ரு ம க ள்… மாமியாரை வி ட் டு வை க் கா ம ல் அ ர ங் கே றி ய கொ டூ ர ம்

Cinema

சௌகார்பேட்டை விநாயக மேஸ்திரி தெருவை சேர்ந்தவர் த லி த் சந்த்(74). மனைவி பெயர் புஷ்பா பாய்(70).இவருக்கு ஷீத்தல் என்ற மகன், பிங்கி என்ற மகள் உள்ளனர். மகன் ஷீத்தலுடன் ஒரு அப்பார்ட்மென்ட்டில் குடியிருந்து வந்தார்.ஷீத்தல் தனது மனைவி ஜெயமாலாவுடன் இருந்து வந்த நிலையில், சில கா ல மா க ச ண் டை ஏ ற் ப ட் ட தா ல் க ண வ ரை பி ரி ந் து புனேவில் வாழ்ந்து வருகின்றார்.

சொ த் து க்காக மாமனார், மாமி யார் க ண வ னை து ப் பா க் கி யா ல் சு ட் டு க் கொ ன் று ள் ளா ர். அதிலும் மாமனாரை மட்டும் காது வழியாக சு ட் டு கொ லை செ ய் து ள் ளா ர். மற்றவர்களின் நெற்றிப்பொட்டில் து ப் பா க் கி கு ண் டு பா ய் ந் து ள் ள து. நிறுத்தி நிதானமாக ஒவ்வொருவரையும் 5 முறை ஜெ ய மா லா சு ட் டு ள் ளா ர்.

இந்த சம்பவத்தை ஒட்டுமொத்த அரசியல் தலைவர்களும் க டு மை யா க க ண் டி த் து ள் ள ன ர். வடமாநிலங்களிலேயே இ வ் வா றா ன து ப் பா க் கி ச் சூ டு ந டை பெ று கி ன் றது , து ப் பா க் கி எங்கிருந்து இவர்களுக்கு கிடைக்கின்றது என்று கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டு வருகின்றது.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *