ம களை கி ண்டல் செ ய்த ந பரை தைரி யமாக த ட் டி கே ட்ட தா ய்க்கு நே ர்ந்த கொ டூ ர ம்!!

News

இந்தியாவின் உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் ம க ளை கி ண் ட ல் செ ய் த ந பரை த ட் டி கே ட் ட தா ய் ந டுரோ ட்டில் கொ டூ ர மா க அ டி க் க ப் ப ட் ட ச ம்பவம் வீ டியோவாக வெ ளியாகி ப ர ப ர ப் பை ஏ ற்படுத்தி யுள்ளது. காஜியாபாத்தின் கா வி ந க ர் ப குதியிலே இ ச் ச ம்பவம் ந டந்து ள்ளது. சுனில் சவுதாரி எ ன்ற ந பர் அ தே ப கு தி யை சே ர்ந்த முகேஷ் தேவி எ ன்பவரின் ம க ளை தொ டர்ந்து கி ண் ட ல் செ ய் து வ ந்துள் ளார்.இ ந் நி லையில், ச ம்பத்த ன்று த ன து ம க ளை கி ண் ட ல் செ ய் து வ ந்த சுனில் சவுதாரியை முகேஷ் தேவி த ட் டி கே ட்டு ள்ளார்.

இ தனால், கோ பம டைந்த சுனில் 50 வ ய தா ன முகேஷ் தேவியை ந டுரோ ட்டில் இ ரு ம் பு நா ற்காலி யால் கொ டூ ர மா க அ டி த் து ள் ளா ர். அ ப் ப குதியலிரு ந்தவர்கள் அ னைவரும் சு ற்றி நி ன்று ச ம்பவத்தை வே டிக்கை பா ர்த்து ள்ளனர்.

இ தனையடுத்து, முகேஷ் தேவியின் க ணவர் அ ளித்த பு கா ரி ன் அ டிப்ப டையில் காஜியாபாத் பொ லிசார் சுனில் சவுதாரியை கை து செ ய் து நீ திமன்ற கா வலில் வை த்துள் ளனர். ப டுகா யங்க ளுடன் ம ருத்துவம னையில் அ னுமதிக்க ப்பட்ட முகேஷ் தேவி த ற்போது ந லமாக இ ருப்பதாக பொ லிசார் த ரப்பில் த க வ ல் தெ ரிவிக்கப்ப ட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *